Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Цех за производство и опаковане на хранителни добавки“, в ПИ с идентификатор 63207.506.7.16, в землището на гр.Рудозем, обл. Смолян

05.12.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян, уведомление с вх.№ КПД-11-1052 за инвестиционно предложение: „Цех за производство и опаковане на хранителни добавки“, в ПИ с идентификатор 63207.506.7.16, в землището на гр.Рудозем, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41640.
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Рудозем следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян