Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ в поземлен имот ПИ 05623.22.59, местност „Коритото”, землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив

18.11.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-1022/17.11.2022г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ в поземлен имот ПИ 05623.22.59, местност „Коритото”, землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41497 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Лъки и Кметство Борово следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.