Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-053 ОТ 11.11.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №014/21.07.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

11.11.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-582/19.07.2022г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-582-(14)/11.11.2022г. за: „Модулна кланица за добив и транжиране на месо от собствени преживни животни“, в ПИ №61193.1.703, м. „Колибището“, землище на с. Равнината, общ. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е поставяне на модулна кланица за добив и транжиране на месо от собствени преживни животни, в ПИ №61193.1.703, м. „Колибището“, землище на с. Равнината, общ. Рудозем, обл. Смолян. За имотът е отреден УПИ I – за животновъдни, селскостопански и обслужващи обекти, кв.11 по плана на с. Равнината, общ. Рудозем. ПИ 61193.1.703 е собственост на възложителя, с площ 1296 кв.м, с НТП – за животновъден комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана. Транспортният достъп ще се осигурява посредством съществуващ път. Имотът е водоснабден и електроснабден. За водоснабдяването на обекта е сключен и представен договор с ВиК ЕООД, гр. Смолян. Формираните производствени и битови отпадъчни води ще се събират в септична яма с утайник, като след пречистването им ще се заустват в канализационната мрежа. Предложението е във взаимовръзка с намиращата се в имот с идентификатор 61193.1.700 кравеферма, собственост на същия възложител, откъдето ще се доставя суровината за кланицата.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „е“ – кланици на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-759-(5)/11.11.2021г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната при спазване на следните условия:
1.   Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2.   Да се осигури подходящо събиране и периодично извозване на утайките (кръв и мазнини), отделени в производствения процес, на база сключен договор с лицензирана за дейността фирма, съгласно изискванията на Наредба №20/10.02.2006г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е :
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.);
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40297
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Кметство Равнината и Възложителят)