Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-052 ОТ 03.11.2022Г.

03.11.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-972/02.11.2022г. за: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 44848.7.91, м. "Бърце", землище на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 kWр в ПИ с идентификатор 44848.7.91, м. "Бърце", землище на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян. Имотът е собственост на възложителя, с площ 6939 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива.
Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от соларни панели, като техният брой и номинална мощност ще съответстват на общата предвидена инсталирана мощност. Монтажът на модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена с подходящ наклон спрямо земната повърхност, за постигане на оптимално ниво на напрежение. Предвидени изкопни работи ще са с малка дълбочина за поставяне на бетоновите основи на панелите без извършване на взривни работи. ще се използват три броя трифазни инвертори с мощност 60 kW. Фотоволтаичната инсталация ще работи в паралел с електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, като генерираната електроенергия ще се отдава в мрежата. Предвижда се изграждане на външни връзки извън ПИ №44848.7.91 за присъединяването към мрежата. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, поради наличие на съществуваща.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са :
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,29 км;
• BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008 г.), отстояща на около 2,33 км;
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.    Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа, както и основни технически параметри на инсталацията (описание и брой на елементите, от които се състои инсталацията – генератор, регулатор на заряда, акумулаторна батерия, регулатор на напрежението, мощност на товара на база очакваното потребление на електрическа енергия, степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди годишно производство на ел. енергия и др.). Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41375
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Орешец и Възложителят)