Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-049 ОТ 10.10.2022Г.

07.10.2022

 Уведомление с вх.№ КПД-11-874/03.10.2022г. за инвестиционно предложение: „Почистване на дървесна растителност“, в ПИ № 36974.3.116, м. „Равнищата“ и ПИ № 36974.3.143, м. „Бордо“, ПИ № 36974.3.38 и ПИ№36974.113.14, м. „Хож. Ливада“, землище на с. Киселчово  общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е почистване и усвояване на дървесна растителност в ПИ № 36974.3.116, м. „Равнищата“ и ПИ № 36974.3.143, м. „Бордо“, ПИ № 36974.3.38 и ПИ№36974.113.14, м. „Хож. Ливада“, землище на с. Киселчово, общ. Смолян, обл. Смолян. Имотите, в чиито граници ще се реализира предложението са с обща площ 20276 кв.м, представляват земеделска територия с НТП – пасища, ливади. Част от имотите (ПИ № 36974.3.143, м. „Бордо“ и ПИ № 36974.3.116, м. „Равнищата“, землище на с. Киселчово) са инвентаризирани и попадат в териториалния обхват на ТП ДГС „Смилян“, отдел *1050, подотдел „ь-2“. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, в имотите ще бъде отсечена дървесна растителност от вида бял бор и смърч, както следва: в ПИ № 36974.3.116 – смърч - 18 бр. и бял бор - 6 бр.; ПИ №36974.3.143 – смърч – 16 бр. и бял бор – 13 бр.; ПИ №36974.113.14 – смърч – 6 бр., бял бор -11 бр. и бук – 12 бр.; ПИ №36974.3.38 – смърч – 28 бр., бял бор – 9 бр. и бук – 5 бр.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земятаот Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·     BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитената зона, съгласно горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.   Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец, съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична. Предвид характера на предложението, в информацията следва да се включи описание на площта, предвидена за почистване (вид и характеристика на дървесната растителност, обем, височина, пълнота, произход, възраст, наличие на абиотични и биотични увреждания, растителни и животински видове, свързани с територията на инвестиционното предложение); описание на предвидените мероприятия (обем на дървесната растителност, която ще бъде премахната, етапи и интензивност; извършване на последващи допълнителни дейности, свързани с изкореняване на отстранените дървесни растения с цел възстановяване и привеждане на земята във вид, съответстващ на начина ѝ на трайно ползване); начини на извозване на дървения материал и предвиждания за неговата обработка. За имотите, за които е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и същите са придобили характеристика на гора, е необходимо за тези насаждения (за отдел/подотдел) да се представи таксационна информация.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41044
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Киселчево и Възложителят)