Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-048 ОТ 23.09.2022Г.

23.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-826/19.09.2022г. „Цех за производство на пелети“, в ПИ с идентификатор №07747.17.310 по КККР на с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесено уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е преустройство на съществуващ склад, находящ се в ПИ с идентификатор №07747.17.310 по КККР на с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, в цех за производство на пелети. Имотът е собственост на възложителя, представлява урбанизирана територия, с обща площ 15300 кв.м. За основна суровина при производството на пелети ще се използват отпадъчни дървесни изрезки и трици. Основните технологични процеси и оборудване при производството са следните:
·       Раздробяване на дървесни изрезки във формата на дървесен чипс в чипер с капацитет 4 тона на час. Чипсът се складира в началото на цеха,  в зона - съхранение на чипс;
·       От зоната за съхранение с мотокар, чипсът се пълни в бункер и с шнек се подава в чукова мелница за смилане, откъдето материала се подава в зоната за съхранение на смления чипс;
·       Смленият чипс се подава за изсушаване в барабанна сушилня до 15% влажност. Цехът разполага с две барабанни сушилни, които се подгряват с два котела, с мощност по 0.2MW и разход на гориво - 200 кг на час дървесен чипс. Производителността на всяка барабанна сушилня е 500 кг на час;
·       Полученият материал се подава в депо за съхранение, откъдето посредством шнек се подава в миксер дозатор. Пресоването на дървените трици във формата на пелети с диаметър 6 мм се извършва в две преси;
·       Опаковане на пелетите в полиетиленови чували по 15 кг.
Очакваният капацитет от производството на пелети е около 800-1000 кг./час. При реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, поради наличие на съществуваща. Сградата е електроснабдена и водоснабдена. От дейността не се очаква формиране на производствени отпадъчни води. Битово-отпадъчните води ще се отвеждат в канализационната мрежа на населеното място.  
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 2,23 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.    Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Обръщам Ви внимание, че емисиите на изход изпускателно устройство (комин) на инсталацията за производство на пелети, трябва да отговаря на нормативните изисквания на чл.62 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. По отношение на фактор на въздействие шум, е необходимо да се представи информация относно излъчвания промишлен шум в околната среда от съоръженията към инсталацията, в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40867
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Бял извор и Възложителят)