Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-047 ОТ 19.09.2022Г.

19.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-814/15.09.2022г. за: „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с. Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали, който ще е с производствен капацитет до 2500 kW. Обектът ще се изгради върху площ - 19300 кв. м. (80% от площ на ПИ - 24182 кв. м.). Не се предвиждат други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Транспортното обслужване до обекта ще се извършва от граничещ с имота общински земеделски път, разположен в ПИ с ИД № 24788.12.276, който чрез ПИ 24788.12.483 (общинска публична собственост, земеделски път) прави връзка с общински път № KZR 3014, по направление гр. Ардино, с. Дядовци. С предложението не се предвиждат изграждането на нови пътища. По кадастрални данни имотът пряко граничи от юг с регулационните граници на с. Дядовци. Начинът на присъединяване към съществуващата селищна електро мрежа е указан в становище на ЕР-ЮГ изх. № 30007/25.05.2022г. В Становище на „ВиК“ ООД, Кърджали е посочено, че не се предвиждат нови „ВиК“ съоръжения, освен съществуващите на място. Не се предвижда извършване на взривни работи. За фотоволтаичните батерии ще се използват бетонови основи, които ще са преместваеми.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 1,74 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.    Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа, както и основни технически параметри на инсталацията (описание и брой на елементите, от които се състои инсталацията – генератор, регулатор на заряда, акумулаторна батерия, регулатор на напрежението, мощност на товара на база очакваното потребление на електрическа енергия, степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди годишно производство на ел. енергия и др.). Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40836
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Дядовци и Възложителят)