Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-045 ОТ 05.09.2022Г.

05.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-754/31.08.2022г. за: „Соларен парк за производство на ел. енергия, склад, гараж, битова сграда и навеси“ в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“ землище на с. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на соларен парк за производство на ел. енергия с мощност до 1,0 МW, склад, гараж, битова сграда и навеси, в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“ землище на с. Сатовча, обл. Благоевград, с обща площ 8324 кв.м. Имотът е собственост на възложителя и представлява земеделска територия, с начин на трайно ползване – ливада. Съобразно удостоверение с изх. № АБУ-277/18.06.2022г. на гл. архитект на община Сатовча, е удостоверено, че инвестиционното предложение съответства на предвижданията на одобрения и действащ ОУПО Сатовча и в имота е допустимо изграждане на соларен парк в зона, определена като „Пп1 – предимно производствена устройствена зона“. Соларния парк ще се присъедини към електропреносната мрежа на местното електроразпределително дружество посредством подземна кабелна линия 380V с кабел САВТ 4х120+70мм2 от табло Н.Н. на ел. подстанция „Сатовча“ с дължина около 40м. По предварителни данни соларният парк ще се състои от соларни поликристални слънчеви фотоволтаични панели с максимална мощност за добив електроенергия до 100W всеки. Фотоволтаичният модул ще произвежда ток с максимални параметри от 17.5 V и 5.714 А, като посочените параметрите са при нормално слънцегреене. Свързването на модулите ще се осъществява посредством специални соларни конектори СМ4 с дължина на соларните кабели с конектори 100см. След монтажа на конструкцията ще се извърши окабеляване на модулите и образуваните стрингове ще се свържат към входовете. Предвидени са изкопни работи без използване на взрив за бетоновите основи. В имота освен соларен парк ще бъде изградена и битова сграда със застроена площ до 100кв.м, склад, гаражи и навеси, която ще се използва за съхранение на помощни материали. Ще бъде поставена ограда от метална мрежа и колове. Достъпа до имота е от общинската пътна мрежа, с която граничи.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 2,78 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.     Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа, както и основни технически параметри на инсталацията (описание и брой на елементите, от които се състои инсталацията – генератор, регулатор на заряда, акумулаторна батерия, регулатор на напрежението, мощност на товара на база очакваното потребление на електрическа енергия, степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди годишно производство на ел. енергия и др.). Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40707
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча и Възложителят