Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-044 ОТ 05.09.2022Г.

05.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-753/31.08.2022г. „Цех за производство на пелети, търговски обект, склад офиси и гаражни площи“, в ПИ с идентификатор №21868.73.69, м. „Банян“, по КККР на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на Цех за производство на пелети, търговски обект, склад офиси и гаражни площи, в ПИ с идентификатор №21868.73.69, м. „Банян“, по КККР на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, с обща площ на имота 1222 кв.м. На площ до 800 кв. м. ще бъдат разположени: Цех за пелети до 600 кв. м., складови помещения до 100 кв. м., офис помещения до 50 кв. метра и гаражни площи до 50 кв. м. Пътният достъп до имота, ще се осъществява през ПИ 21868.73.34, собственост на възложителят, а от там до общинската пътна мрежа. Поземлен имот с идентификатор 21868.73.69 по КККР на с. Долен, м. „Банян“, община Сатовча е собственост на възложителя и е с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя. Съгласно ОУПО Сатовча, ПИ №21868.73.69 попада в устройствена зона „Пп1“ – предимно производствена устройствена зона с допустими дейности „Производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“. С реализацията на предложението се цели производството на дървесни пелети с диаметър 6мм от технологична дървесина при средна влажност на суровината 50%. Капацитета на инсталацията ще е до 500 кг./ч, около 4т./ден и общо годишно около 1440т готова продукция. Пелетите ще се произвеждат под формата на гранули със стандартни размери, които се получават чрез пресоване под налягане на дървесни кори, трици, други дървесни отпадъци и слама. В процеса на производство, към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Необходимата суровина за производството на един тон пелети обикновено е около 1,78 тона дървесина, в зависимост от влажността и вида на използваните дървесни отпадъци. Основните производствени етапи са: - Едро смилане на дървесината, -Ситно смилане на дървесината, - Оформяне на пелетите, - пресоване с цилиндрична матрица, - охлаждане, - пакетиране.
Предвиденото водоползване ще се извършва от уличен водопровод, чрез водопроводно отклонение и ще е само за питейно-битови нужди за нуждите на персонала (до 5 човека според натовареността). Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма разположена на площадката, която периодично ще се почиства от лицензиран „ВиК“ оператор. Получените битови отпадъци ще се събират в контейнери за организирано сметосъбиране на близкото населено място. Инсталираната електрическа производствена мощност на технологичното оборудване е около 95.3 kW. Площадката ще бъде електро захранена от съществуващо електромерно табло в съседен имот собственост на възложителят.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на една защитена зона, като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:
·      BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
- BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо, спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, определен с горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. и доп. ДВ бр. 106/2021 г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.      Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
·На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за  очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Обръщаме Ви внимание, че емисиите на изход изпускателно устройство (комин) на инсталацията за производство на пелети трябва да отговаря на нормативните изисквания на чл.62 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. По отношение на фактор на въздействие шум, е необходимо да се представи информация относно излъчвания промишлен шум в околната среда от съоръженията към инсталацията, в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40701
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, кметство Долен и Възложителят)