Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„База за отдих и център за провеждане на професионални обучения, семинари, конференции и др.“, находяща се в УПИ II-328, кв.21, местност “ Мирчова поляна”, гр. Смолян

05.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-761/01.09.2022г. за: „База за отдих и център за провеждане на професионални обучения, семинари, конференции и др.“, находяща се в УПИ II-328, кв.21, местност “ Мирчова поляна”, гр. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40712 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.