Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-042 ОТ 26.08.2022Г.

26.08.2022

 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи халета и пристройка в цех за производство и опаковане на фармацевтични продукти“, в ПИ №63207.506.7, землище на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е преустройство на съществуващи халета и пристройка в цех за производство и опаковане на фармацевтични продукти, в ПИ №63207.506.7, землище на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. Предложението включва:
·     Автоматизирана линия за производство на вода за устна хигиена – до 1000 литра/ час, във флакони от 250 мл;
·     Пасти за зъби - до 5000 бр./час, в туби от 100 мл;
·     Блистери        - до 12000 бр. блистера/час за една линия;
·     Автоматизирана линия за производство на зъбни пасти;
·     Автоматизирани линии за опаковане и пакетиране на фармацевтични продукти в блистери - /2 бр./, от собствено и външно производство, както и всички необходими технологични, приемни, складови, експедиционни и помощни помещения, разделени на задължителните хигиенни зони при спазване на нормативните изисквания и IS0 8, като общата застроена площ е в порядъка на 2960,70 м2;
Разчетната производствена програма е за 262 работни дни на една смяна. При благоприятни пазарни условия, производствените възможности на предприятието при настоящата разработка позволяват да се премине частично и на двусменна работа. Производствената програма не задължава в предприятието ежедневно да се изпълнява пълния асортимент продукти.
За изпълнение на производствена програма и всеки вид дейност в новия цех са предвидени самостоятелни работни помещения с необходимото по вид и капацитет технологично оборудване. Всички работни технологични помещения за преработка са климатизирани и в зависимост от технологичните изисквания в тях ще се поддържа контролируема температура от + 15°С до +25°С и относителна влажност от 35% до 65%.
Като основни суровини и помощни материали в цеха ще постъпват изходни продукти, като всеки от тях ще бъде с придружителен документ в който ще е посочено: вид на съдържанието, производител, срок на годност, химичен състав и специфични изисквания за неговото съхранение.
При опаковането на таблетки/капсули се предвижда следната организация:
Доставката на различен асортимент насипни продукти (таблетки /капсули), ще постъпват в цеха, опаковани в първична хигиенна опаковка и транспортна опаковка - контейнер (варел) с тегло от 15 до 25 кг. Контейнерите ще пристигат фолирани върху европале и ще се съхраняват на стелажни системи за насипни продукти, като ще се спазва правилото: пръв влязъл - пръв излязъл.
При производството на пасти за зъби първоначално ще се произвежда известната и усвоена за производство паста Dental. Необходимите съставки, които ще постъпват в цеха за нейното производство са следните:
• Сорбитол - освежител и подсладител. Ще се доставя в цеха в PVC резервоари с обем от 1м3 и ще се съхранява в склад за суровини.
•   Хидратиран силициев диоксид – ще се доставя в торби от по 25 кг и ще се съхранява в склада на стелажи или върху европалета.
•   Пропиленгликол- ще се доставя във варели от 100 до 200 литра.
•   Натриев лаурет сулфат – ще се доставя в торби от 15 до 25 кг.
•   Калиев хлорид – ще се доставя в торби от 15/ 25 кг.
•   Захарин (Saccharin) – ще се доставя в торби от 15 до 25 кг.
•   Ароматна композиция – ще се доставя във варел от 15 до 25 кг.
•   Натриев флуорид – ще се доставя в торби от 15 до 25 кг.
•   CMC - целулозна гума, сгъстител, това е третата основна съставка –ще се доставя в торби от 15 до 25 кг.
Постъпващите суровинни материали, преди обработката им съгласно технологичните документации, подлежат на предварителен анализ на физико - химичните им показатели, като за целта е осигурено подходящо помещение - „пробовземна“, в която от партидата на всеки един от постъпващите елементи се взема определено минимално количество, с което се осъществяват необходимите изследвания.
Основните производствени помещения на предприятието са двете варъчни помещения, за вода за устна хигиена и за паста за зъби, които са оборудвани със специализирани съоръжения, хомогенизатори, в които се обработва готовия продукт.
Обектът ще е захранен с необходимата електрическа енергия от съществуващ трафопост на площадката с 1600 kVA, както и с необходимото количество питейна вода от вътрешната водопроводна мрежа, посредством съществуващо сградно водопроводно отклонение СВО. Захранването на технологичните консуматори с обработена флуоридизирана вода с признати питейни качества ще се извършва от автоматична станция с микропроцесорен контрол, разположена в самостоятелно помещение за водоподготовка. В това помещение ще се монтира и водомерният възел.
На обекта се формират три потока води - производствени, битови и дъждовни. Производствените отпадъчни води, чрез площадкова канализация постъпват в ЛПСОВ, която се състои от изравнителен резервоар с въздуходувки за аерация и 4 броя басейни за коагулация и флокулация, снабдени с бъркалки. В изравнителния резервоар се извършва аерация на постъпващите води, след което с помпа се качват в басейните за третиране на водите с флокуланти. След пречистване на водите, същите се заустват в градската канализация на гр. Рудозем, регламентирано с Разрешително № 01-009/2015 г., издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, като в момента съоръженията работят и са в добро състояние. През 2017 г. е извършена реконструкция на площадковата канализация за производствени отпадъчни води, като бетонните тръби Ф 300 са заменени с HDPE двуслойни канални гофрирани тръби Ф 500. Битовите отпадъчни води формирани от санитарните възли, чрез площадкова канализация се заустват в градска канализация на гр. Рудозем.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.6 буква „б“ – „инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.        По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)., отстояща на около 4,36 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40637
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем и Възложителят)