Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-040 ОТ 12.08.2022Г.

12.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-612/27.07.2022г. и писмо на Община Златоград с изх.№ 32-00-152/09.08.2022г. за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 100 kWр” в ПИ с идентификатор 31111.10.137, м. „Рег./Лингалка“ землище на гр. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWр, в ПИ с идентификатор 31111.10.137, м. „Рег./Лингалка“ землище на гр. Златоград, обл. Смолян, с обща площ 1171 кв.м. Имотът е собственост на възложителя, представлява земеделска територия, с начин на трайно ползване – ливада. Съобразно писмо с изх. № 32-00-152/09.08.2022г. на Кмета на община Златоград, е удостоверено, че инвестиционното предложение съответства на предвижданията на одобрения и действащ ОУПО Златоград и в имота е допустимо изграждане на фотоволтаична инсталация в зона, определена като Жс. Фотоволтаичната инсталация ще се присъедини към електропреносната мрежа на местното електроразпределително дружество. Системата ще се състои от 184 броя монокристални модули, всеки по 540 Wp, свързани в стрингове и 2 броя инвертори (50Kva), с мощност 50 kW, като към всеки МРР тракер вход на инвертора ще бъде свързан по 1 стринг. Свързването на модулите ще се осъществява посредством специални соларни конвектори СМ4 и защитени от UV лъчи постояннотокови кабели, положени в укрепваща метална конструкция и в гофрирани тръби за допълнителна зашита, а за гарантиране на устойчивостта са предвидени бетонни основи. След монтажа на конструкцията ще се извърши окабеляване на модулите и образуваните стрингове ще се свържат към входовете. Преобразуваното напрежение от инверторите ще се свързва в Главно разпределително табло (ГРТ), монтирано в близост до инвертора чрез кабел СВТ 5x16 мм. В таблото на ФСТП ще бъдат монтирани главен шалтер, предпазители, както и зашита от пренапрежение. Свързването на ГРТ на ФСТП към ГРТ на Спа-комплекс ..Александър" ще бъде с кабел СВТ 5x35 мм. Предвидени са изкопни работи с дълбочина до 0,5 м за бетоновите основи.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 3,68 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.     Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. В информацията следва да се съдържа информация за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа, както и основни технически параметри на инсталацията (описание и брой на елементите, от които се състои инсталацията – генератор, регулатор на заряда, акумулаторна батерия, регулатор на напрежението, мощност на товара на база очакваното потребление на електрическа енергия, степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди годишно производство на ел. енергия и др.). Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40504

(Съобщението е изпратено на Община Златоград и Възложителят)