Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-034 ОТ 13.07.2022Г.

13.07.2022

 Уведомление с вх.№ КПД-11-548/11.07.2022г. за инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност“, в ПИ № 05462.183.28, ПИ № 05462.183.26, ПИ №05462.180.1, м. „Тепе Баир“, землище на с. Борино, ПИ №05462.202.10, м. „Сърланъка“, землище на с. Борино и ПИ №05462.224.84, м. „Горна Саборча“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е почистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност“, в ПИ № 05462.183.28 с площ 2027 кв.м, ПИ № 05462.183.26, с площ 1524 кв.м, ПИ №05462.180.1 с площ 4200 кв.м, в м. „Тепе Баир“, землище на с. Борино, ПИ №05462.202.10 с площ 3336 кв.м, м. „Сърланъка“, землище на с. Борино и ПИ №05462.224.84 с площ 1761 кв.м, м. „Горна Саборча“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Имотите са собственост на възложителя, представляват земеделска територия, с НТП – Гори и храсти в земеделски земи. След направена служебна проверка се установи, че за имотите е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и същите са придобили характеристика на гора, но липсва подадена декларация от собственика до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, в която е заявено желание имотите да се използват като земеделска територия, съгласно изискванията на чл.83, ал.4 от Закона за горите. Също така, към настоящия момент, не е променено предназначението на имотите като горска територия, съгласно чл.83, ал.6 т.2 от Закона за горите.
Имотите, в чиито граници ще се реализира предложението са с обща площ 12848 кв.м и в тях се предвижда да бъде извършена цялостна сеч на иглолистна дървесина (бял бор, смърч) с общ обем около 145 куб. м. Добитият материал ще се използва за собствени нужди – дърва за огрев, както и ще се предава към предприятия за преработка на обла дървесина и производство на пелети.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земятаот Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
• BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони: BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи Западни”, съгласно горецитираните заповеди за обявяваното им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III.   Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са:
· На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да внесете в РИОСВ - Смолян писмено искане по образец, съгласно Приложение №6, към което е приложена подробно разработена информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. Документацията да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като обръщам внимание, че информацията на двата носителя трябва да бъде идентична. Предвид характера на предложението, в информацията следва да се включи описание на площта, предвидена за почистване (вид и характеристика на дървесната растителност, обем, височина, пълнота, произход, възраст, наличие на абиотични и биотични увреждания, растителни и животински видове, свързани с територията на инвестиционното предложение); описание на предвидените мероприятия (обем на дървесната растителност, която ще бъде премахната, етапи и интензивност; извършване на последващи допълнителни дейности, свързани с изкореняване на отстранените дървесни растения с цел възстановяване и привеждане на земята във вид, съответстващ на начина ѝ на трайно ползване); начини на извозване на дървения материал и предвиждания за неговата обработка. Отчитайки, че за имотите е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и същите са придобили характеристика на гора, е необходимо за тези насаждения (за отдел/подотдел) да се представи таксационна информация.
· Информация за наличие на подадена декларация от собственика до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, в която е заявено желание имотите да се използват като земеделска територия, съгласно изискванията на чл.83, ал.4 от Закона за горите.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40189
(Съобщението е изпратено на Община Борино и Възложителят)