Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-030 ОТ 27.06.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №006/22.03.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

05.07.2022

Уведомление с вх. № КПД-11-178/21.03.2021г. и писмо на БДИБР- Пловдив с изх. № ПУ-01-261-(5)/01.07.2022г. "Цех за преработка на млечни продукти", в ПИ 69105.3.455, м. "Гюрово", землище на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на цех за преработка на млечни продукти, в ПИ с идентификатор: 69105.3.455, местност „Гюрово“, село Старцево, община Златоград, област Смолян, с площ 800 м2. В границите на имота, ще се изгради едноетажна производствена сграда със застроена площ 81.8 кв.м. с предназначение - цех за преработка на мляко от собствена ферма и производство на млечни продукти. Дневният капацитет на преработваното в цеха краве мляко ще е 200 л. Предвижда се годишно производство на следните млечни продукти: краве сирене – около 3168 кг.; кашкавал от краве мляко – около 1920 кг.; кисело мляко – около 14400 кг. и прясно мляко – 14400 литра. Производствената програма на цеха може да се променя в зависимост от търсенето на пазара. За нуждите на производството се предвижда обособяване на необходимите технологични и помощни помещения. Сградата е захранена с електрическа енергия. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място. По данни на възложителя, очакваният разход на вода може да се раздели на два потока: за измиване на помещения, амбалаж и оборудване, които може да са замърсени с мазнини - около 0,2-0,4 куб. м дневно и за индиректно охлаждане на мляко - 0,2-0,4 куб. м. дневно. Вторият поток може да се използва за напояване на площи и животни. Формираните от дейността на обекта битови и производствени отпадъчни води ще се отвеждат към съществуваща водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор. Суроватката, получена при производството на кашкавал и сирене, ще се съхранява в съд, извън производственото помещение, след което ще се използва за храна на животни.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразно получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх.№ ПУ-01-261-(5)/01.07.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
• Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на с. Старцево;
• Да се има предвид, че качеството на водите за напояване трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 1,83 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38907

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, Кметство Старцево и Възложителят)