Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-029 ОТ 04.07.2022Г.

04.07.2022

Уведомление с вх.№ КПД-11-516/28.06.2022г. за инвестиционно предложение: „Почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя“, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредбта за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян. Имотите са собственост на възложителя, с обща площ 22795 кв.м и съгласно кадастрални скици, представляват земеделска територия, с НТП – пасища (05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111 и 05414.2.110) и ливада (ПИ №05414.2.157).
След направена служебна проверка се установи, че за част от имотите (ПИ № 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111 и 05414.2.110) е извършена инвентаризация, съгласно Закона за горите и имотите са придобили характеристика на гора. За три от имотите, собственикът е подал декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, в която е заявено желание да се използват като земеделска територия, съгласно изискванията на чл.83, ал.4 от Закона за горите. Съгласно писмо на Изпълнителна агенция по горите, с изх. №ИАГ-13769-16.06.2022г., на възложителя е указан три годишен срок за почистване на поземлени имоти с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111 от горско - дървесната растителност. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, ще бъде извършена сеч на около 50-100 м3 дървесна растителност (прорасли, пречупени, сухи дървета). Реализацията на предложението не е свързана с изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотите граничат с път, по който ще се извозва дървесината.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земятаот Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·     BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложението е допустимо спрямо режимите на гореописаната защитена зона, определена със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40093
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Бориково и Възложителят)