Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-025 ОТ 27.06.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №013/15.06.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

27.06.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-445/13.06.2022г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-585-(1)/27.06.2022г. за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“ в гр. Мадан, общ. Мадан. УПИ IX- за обществено обслужване, кв.133 по ПУП на гр. Мадан, ПИ с идентификатор 46045.501.865.1 по КК-Мадан. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.            По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“ в УПИ IX- за обществено обслужване, кв.133 по ПУП на гр. Мадан. В границите на имота има съществуваща сграда с идентификатор 46045.501.865.1, като съобразно издадена виза за проектиране от гл. архитект на община Мадан, за целите на предложението се предвижда промяна на предназначението на час от сградата и обособяване на предприятие за производство, преработка и дистрибуция на месо и месни продукти, фирмен магазин и кулинарен магазин. Предприятието за преработка на бели и червени меса ще се обособи на ниво –сутерен, с площ 589 м2. На партерен етаж е предвиден магазин за хранителни стоки и ресторант с дейност кетъринг на площ 644м2. На първи етаж - кухненски блок, санитарни и складови помещения към ресторант на площ 216м2. Не се предвижда промяна на горните етажи на сградата, на които са разположени магазин и офиси. Предприятието за преработка на бели и червени меса ще е с капацитет 500 кг/преработено месо на ден. В обекта ще се произвежда мляно месо и месни заготовки от раздробено и нераздробено месо, като част от заготовките ще преминават термична обработка до степен на кулинарна готовност. Обектът ще работи целогодишно при 5 дневна работна седмица. В магазина за хранителни стоки ще се предлагат основно месни заготовки и продукти, произвеждани в месопреработвателното предприятие на фирмата, както и основните групи храни и напитки. Ще се обособи заведение за обществено хранене - ресторант с дейност кетъринг. Очакваното общо количество на формираните отпадъчни води от дейността е 3,35 л/сек=201л/ч=1,61 м3/ден. За формираните от дейността на обекта производствени отпадъчни води се предвижда предварително третиране в мазнинозадържател. Битово-фекалните отпадъчни води и предварително третираните в мазнинозадържател производствени води ще се заустват в съществуваща канализационна площадкова шахта от селищната канализационна мрежа на гр. Мадан, съгласно становище №ПТО-416/03.06.2022г. на „ВиК“ ЕООД Смолян. При реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, както и не се предвиждат изкопни работи и взривове.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ ПУ-01-585 (1)/27.06.2022г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), при задължително спазване на следните условия:
·         Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·         Да се предвиди подходящо пречистване на отпадъчните води от производството преди постъпване към канализационната система на населеното място;
·         В срок от 14 дни от датата на сключване на договор с ВиК оператора, за заустване на производствените отпадъчни води в канализационната система на населеното място, да се изпрати копие на договора в БД ИБР.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 6,270 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39826
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР и Възложителят)