Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-023 ОТ 15.06.2022Г.

15.06.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-251/12.04.2022 г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-357(4)/08.06.2022г. за инвестиционно предложение: „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, включващо: 1. „Реконструкция и преустройство на селскостопанска сграда в „Животновъдна ферма“, находяща се в ПИ с идентификатор 73105.10.28 по КККР на село Триград, местност „Аджиларска река“, община Девин“; 2. „Реконструкция и основен ремонт на сграда с идентификатор 73105.28.471.1, построена в ПИ с идентификатор 73105.28.471 по КККР на село Триград, местност „Шехово“, община Девин“; 3. „Изграждане на навес за лятно – пасищно отглеждане на говеда в имот с идентификатор 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, местност „Башиш“, община Борино“, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация към него, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на животновъдно стопанство за оборно-пасищно отглеждане на говеда (месодайни крави, бици и телета), като за целта ще бъдат реализирани три технологично свързани подобекта:
·     Реконструкция и преустройство на сграда в „Животновъдна ферма“, находяща се в ПИ с идентификатор 73105.10.28 по КККР на село Триград, местност „Аджиларска река“, община Девин“.  Поземленият имот е с площ 440 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с НТП: „Ниско застрояване (до 10 м)“, като в границите му има съществуваща стопанска сграда със ЗП – 154 кв.м, на два етажа, от които първи етаж – масивен обор, а втория етаж – с дървена конструкция, сеновал. По информация на възложителя, след реконструкцията тази сграда ще изпълнява функция на основен обект в стопанството с предназначение за оборно-пасищното отглеждане на животните. Предвидените строително - монтажни работи по реконструкция и преустройство на съществуващата сграда, включват: зазиждане на зидове с цел осигуряване на по-голяма височина от кота ±0,00 до +3,25; просичане на отвори за осигуряване на пътека за механизирано почистване и захранка на животните. В сградата ще се обособят следните помещения: първо ниво (120 кв.м) - резервно помещение (10 кв.м) за болни животни; обособяване на помещение за бик; агрегатно помещение; изграждане на пожарозащитна стена, отделяща основния обор и сеновал от битовата част; нова междуетажна подова дървена конструкция, с площ на сеновала 99 кв.м; битова сграда с две помещения, предверие (42 кв.м); реконструкция на покрива на второ ниво; реконструкция на двускатен покрив, усилване, укрепване, с цел монтаж на фотоволтаични панели; гръмоотводна и мълнеозащитна инсталации на покрив и фасада; лек дървен навес в прилежащия двор, като пристройка за временен подслон на животните при лоши метеорологични условия с кота било +4,40; външни и вътрешни /дворни/ автоматични поилки, вътрешни ясли, технологични отвори за осигуряване на храна /фураж/ между първо и второ ниво; вътрешно и външно дворно осветление, осигурено от ФЕЦ, монтирана на покрива; дъждовна инсталация с ПВС съдове за съхранение на акумулирана вода (3 бр. по 200 литра); торохранилище, с плоско дъно, защитено с непропусклива мембрана; водопроводно отклонение (PEHD DN90), както и площадкова водопроводна мрежа PEHD Ø63 за противопожарни нужди и PEHD Ø32 за битово производствени нужди; монтаж на ПХ 70/80; монтаж на водоплътна изгребна яма в двора (модулен тип, с обем 3-5 куб.м); изпълнение на отделна канализация за течна фракция, доставка на бидони за съхранението им.
· Реконструкция и основен ремонт на сграда с идентификатор 73105.28.471.1, построена в ПИ с идентификатор 73105.28.471 по КККР на село Триград, местност „Шехово“, община Девин. Имотът е с площ 1069 кв.м, представлява земеделска територия, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, като в него е построена селскостопанска сграда със ЗП – 174 кв. м. По информация на възложителя, предвиденият основен ремонт цели създаване на по-добри условия за отглеждане/угояване на животните – телета, както и осигуряване на безопасна товаро-разтоварна рампа за фураж и фуражни смеси. Предвижда се след реконструкцията и основния ремонт, сградният фонд да се използва за угояване на телета, които ще бъдат насочвани към основния обект в ПИ с идентификатор 73105.10.28, след достигане на възраст над 6 месеца. Предвидените строително монтажни работи по реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда включва: подова настилка на първо ниво от топлоизолационни керамични плочки; монтаж на ясли, поилки – вътрешни и външни в дворното място; направа на технологична пътека за движение на механизация и хранене; доставка на фургон за обслужващия персонал от 2-ма души; заздравяване на съществуващи каменни стени; обновяване на външни фасадни части, направа на заветряща преграда, вентилационни отвори; ремонт на дървен покрив, с всички необходими слоеве – мембрана, плътен хастар, летвени скари, усилване на конструкцията, ново покритие от керемиди; саниране на междуетажна подова конструкция, обособяване на технологични отвори; третиране на дървени елементи с противопожарни препарати и пасти; монтаж на фотопанели на покрива; изграждане на ниво терен на инвенторно помещение (4 кв.м) за акумулатори от ПВС плоскости; монтаж на осветителни тела, захранвани от ФЕЦ; изграждане на торова яма (торохранилище), с капацитет до 50 куб.м; доставка и монтаж на противопожарно депо; оформяне на прилежащ терен за обезпечаване на достъпа до обекта; монтаж на 2 бр. цистерни за вода за животните (телета за угояване). За персонала ще се доставя бутилирана питейна вода.
· Изграждане на навес за лятно – пасищно отглеждане на говеда в имот с идентификатор 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, местност „Башиш“, община Борино“, област Смолян. Поземленият имот е с площ 1708 кв.м и представлява земеделска територия, с НТП: „Ливада“. Съгласно представена скица – предложение за поставяне, за нуждите на възложителя се предвижда да се използва част от имота, с площ от около 500 кв.м (за около 45 животни), в която ще се изгради навес – едноскатен, заемащ площ от 90 кв.м и с размери 15/6 м в план. Навесът ще бъде изпълнен от сглобяеми, перфорирани, т.е. олекотени поцинковани профили, която конструкция няма да бъде трайно закрепена за терена. Предвижда се навеса да бъде използван при лоши метеорологични условия и при сезонната свободна паша, за набавяне на фуражна храна, вода, като в него е предвидено да се обособят две помещения - едно за фуражни смеси и второ за съхранение на инвентар и на батериите, акумулиращи енергия, произведена от предвидената за монтаж върху покрива (90 кв.м) фотоволтаична инсталация.
По данни на възложителя, посочени в уведомлението животните ще се отглеждат пасищно – оборно, като се предвижда през летния сезон (от май до септември) по време на пасищния период, животните (общо около 45 месодайни крави, с телета) от основния обект в ПИ с идентификатор 73105.10.28 в с. Триград да бъдат насочвани за свободно пашуване в местността „Башищ“, землище на село Ягодина. Предвижда се в прилежащото дворно място да бъдат монтирани автоматични поилки за животните, като чрез покривни дъждовни системи ще се акумулира и използва максимално ефективно и събраната вода. За осветление на дворното място ще се монтират осветителни тела, захранвани от ФЕЦ. В непосредствена близост до имота има водоем от земно насипен тип, използван в миналото от бившето ТКЗС, който се предвижда да бъде използван за водопой на животните. При пасищното отглеждане на животните ще се използват електропастири за оптимално и ефективно използване на високопланинските пасища в този регион, като ще се щади тяхното изтощаване при пашуването.
Течните фракции, образувани от дейността на трите селскостопански подобекта се предвижда да се съхраняват временно в цистерни, след което на всеки 2 месеца, посредством тороразпръскваща машина ще се внасят в земеделските земи за наторяване, съгласно нормативните изисквания. Отпадъчните води от модулните изгребни ями ще се почистват периодично, въз основа на сключен договор с лицензиран ВиК оператор за извършване на тази услуга. По информация на възложителя, общата земеделска площ, която се стопанисва от земеделския стопанин – собствена, по наем (договор с община Девин), с право на ползване, съвместно ползване и др. в землището на село Триград, възлиза на около 620 дка, от които около 25 дка е собствена земя (описана в приложената анкетна карта).
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ ПУ-01-357(4)/08.06.2022г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), при задължително спазване на следните условия:
·         Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·         Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място, за доставка на вода за животновъдния обект.
·         Предвиденото за изграждане съоръжение за съхранение на оборската тор да бъде с водонепропускливо дъно и стени, изградено по начин, който не позволява просмукване и замърсяване на повърхностното, и подземни водни тела. Съоръжението да се проверява редовно и при необходимост да се предприемат незабавни мерки.
·         Ямата за битово-фекалните отпадъчни води да бъде изгребна, водоплътна с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.) и BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложението е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определени с горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39872
 
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Община Борино, Кметство Триград, Кметство Ягодина и Възложителят)