Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-017 ОТ 07.06.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №005/07.03.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

07.06.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-141/02.03.2022г., писмо на БДЗБР-Благоевград с изх. №П-01-82-(1)/24.03.2022г. и писмо допълнителна с информация с вх.№КПД-11-141-(6)/11.04.2022г. и становище на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-82-(5)/06.06.2022г. за „Вилно селище” находящо се в ПИ №23025.160.410, м. „Новото“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на осем броя вилни сгради в ПИ 23025.160.410 м. „Новото“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян. Предвижда се да се обособят 8бр. УПИ както следва: В УПИ 160.410 вилна сграда със застроена площ от 66,40 кв.м, на два етажа; В УПИ II 160.410 вилна сграда със застроена площ от 59,40 кв.м. на два етажа. В УПИ III 160.410 вилна страда със застроена площ от 68,60 кв.м. на два етажа. В УПИ IV 160.410 вилна сграда със застроена площ от 64,80 кв.м. на два етажа. В УПИ V 160.410 вилна сграда със застроена площ от 52,40 кв.м. на два етажа. В УПИ VI 160.410 вилна сграда със застроена площ от 63,40 кв.м. на два етажа. В УПИ VII 160.410 вилна сграда със застроена площ от 60,40 кв.м. на два етажа и в УПИ VIII 160.410 вилна сграда със застроена площ от 80,60 кв.м. на два етажа. Капацитета на вилните сгради ще бъде до 10 гости на къща, разположени в 3 бр. стаи с обслужващи помещения и тоалетни възли. Ще се направи връзка със съществуващата инфраструктура - общински път Доспат - Сърница, съществуващ водопровод преминаващ през имота. Електрозахранването ще се осъществи от касета на ЕВН – България разположена в м. „Махалата“. Водоснабдяването ще се осъществи съгласно становище с изх.№ ПТО-272/07.04.2022г., а отвеждането на отпадъчните води във водоплътна изгребна яма с обем 86куб.м, ще се осъществи съгласно договор с №13/06.04.2022г на „ВиК“ ЕООД – Смолян. Предвидено е минимум 60 % или 1575 кв.м. от имота да бъдат озеленени. Инвестиционното намерение попада съгласно предвижданията на ОУП на Община Доспат в устройствена зона - (Ок 2).
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ П-01-82-(5)/06.06.2022г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), при спазване на посочените в писмото забрани и ограничения.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
• BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”, съгласно горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38710  
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)