Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-016 ОТ 03.06.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №028/27.07.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

03.06.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-419/26.07.2021г., писмо на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-227-(1)/04.08.2021г., писмо допълнителна с информация с вх.№КПД-11-419-(10)/14.04.2022г. и становище на БДЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-227-(8)/02.06.2022г. за инвестиционно предложение  „Кравеферма за отглеждане на 100 млекодайни крави и автономна фотоволтаична централа на покрива на животновъдната сграда“, в ПИ № 65440.30.38, м. „Дренов дол“, с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на обор с доилна зала, битови пометения за персонала, офис за администрацията и автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 90 kW на покрива на сградата в поземлен имот с идентификатор 65440.30.38 но КККР на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград. Отглеждането на животните ще е свободно боксово с обособени индивидуални боксове за всяко животно. Торовите пътеки ще бъдат почиствани със скреперни системи, които ще изтласкват оборския тор в торов канал, от където същият ще бъде разделян на течна и твърда фракция чрез торов сепаратор. За съхранението на твърдия и течния тор ще бъде изградено торохранилище/торова лагуна с капацитет 1500 куб м, които ще бъдат достатъчни за съхранението на оборския тор, отделян от 100 крави за период от 6 месеца. След узряването на торовия отпад се предвижда същият да бъде извозван за наторяване на земеделски земи. Доенето на животните ще се извършва в инсталирана в обора доилна зала снабдена с ЦИС. Добитото прясно мляко ще се съхранява до реализацията му в хладилна цистерна. В сградата ще бъдат изградени санитарно-битови пометения за служителите и офис за администрацията. Предвидено е монтиране на автономна фотоволтаична инсталация на покрива на съществуващите сгради с мощност 90 kW за осигуряване на електрозахранването на обекта, без предаване на енергия към мрежите на енергийния оператор. Водоснабдяването на кравефермата с вода ще се осъществява от водопроводната мрежа на село Сатовча, съгласно представеното писмо с изх. № ТО-02-1080/16.09.2021 г. на ВиК-Благоевград с изходни данни и условия за присъединяване към мрежата на оператора, удостоверяващо съществуването на посочената възможност. Предвижда се отвеждане на битовите отпадъчни в размер на 1 куб.м/ден и производствените отпадъчни води в размер на 3 куб.м/ден в две отделни изгребни ями с капацитет съответно 5куб.м и 15куб.м. Представен е договор от 16.08.2021 г. с „Джи Пи-Клиин“ ЕООД за обслужване на изгребна яма с капацитет 20куб.м. Необходимо е производствените отпадъчни води да бъдат пречистени в локално пречиствателно съоръжение, преди отвеждането им в изгребната яма с оглед максимално допустимите концентрации на веществата в промишлените отпадъчни води да не превишават определените в Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба от 14.11.2000г. за условията и реда за заустване па производствени отпадъчни води в канализационните системи по населените места. Не се предвижда изграждане на допълнителна инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №П-01-227-(8)/02.06.2022 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.9 от настоящото становище.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,80 км
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36713
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)