Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-013 ОТ 25.05.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №010/18.05.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

25.05.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-311/09.05.2021г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с изх.№ ПУ-01-416(1)/19.05.2022г. „Изграждане на животновъдно стопанство за отглеждане на говеда от автохтонна порода - Българско родопско говедо“ в ПИ 73105.21.18, по плана на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.            По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на животновъдно стопанство за отглеждане на говеда от автохтонна порода - Българско родопско говедо“ в ПИ 73105.21.18, по плана на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Имотът е с обща площ 2048 кв.м, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – ливада, собственост на възложителя. В стопанството ще се отглеждат около 50 броя едър рогат добитък, като за целта в границите на имота ще се изградят четири броя сгради със селскостопанско предназначение със обща застроена площ 400 кв.м. Транспортният достъп се предвижда да бъде осъществен през общински имот с идентификатор 73105.21.4, за който се изисква право на преминаване. Водоснабдяването на обекта може да се осъществи посредством съществуващ в границите на имота каптаж. Електроснабдяването на сградите се предвижда да се извърши посредством фотоволтаични панели. За формираните от дейността на стопанството битово - отпадъчни води се предвижда изграждане на изгребна яма с капацитет 30-5 куб.м, разположена в рамките на имота. Оборската тор ще се съхранява в две дървени торови ями с водонепропусклив под. Те ще се използват през зимния период, когато животните са прибрани в обора. През летните месеци, говедата ще са на свободна паша в земеделски земи, собственост на възложителя с площ около 24 дка, в землището на с. Триград.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ ПУ-01-416(1)/19.05.2022г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), при задължително спазване на следните условия:
·         Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·         ИП подлежи на разрешителен режим и водата от съществуващия каптаж може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от Закона за водите. Количествата ще бъдат прецизирани на ниво Разрешителен режим.
·         Предвид разположението на ИП до имот с НТП - водно течение/река и съществуващ каптаж да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Предвиденото за изграждане съоръжение за съхранение на оборската тор да се изгради в югоизточната или североизточната част на имота. Съоръжението да бъде с водонепропускливо дъно и стени, изградено по начин, който не позволява просмукване и замърсяване на повърхностното, и подземни водни тела. Съоръжението да се проверява редовно и при необходимост да се предприемат незабавни мерки.
·         Ямата за битово-фекалните отпадъчни води да бъде изгребна, водоплътна с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
·         Да се изиска и получи становище от община Девин в което да се потвърди, че одобрените от БДИБР Пловдив терени за загробване, ще бъдат предоставени за ползване при необходимост от загробване на принудително умъртвени животни.
 
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
•BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.)
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39489
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Триград, БД ИБР-Пловдив и Възложителят)