Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 (км 20+175) и от км 20+190 (км 20+285) до км 22+012.35 (км 22+225)

20.05.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-350/18.05.2022г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 (км 20+175) и от км 20+190 (км 20+285) до км 22+012.35 (км 22+225) в землищата на гр. Смолян, с.Фатово, общ. Смолян; с.Габрица, общ.Смолян; с. Полковник Серафимово, общ. Смолян; гр.Рудозем обл. Смолян. Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39513  .В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и Кметство Фатово, Кметство Полковник Серафимово, Кметство Габрица, Община Рудозем, следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.