Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-011 ОТ 18.05.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №009/29.04.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

18.05.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-279/28.04.2022г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№ ПУ-01-393-(1)/13.05.2022г. за „Ваканционно селище”, в ПИ №46.020, в м. „Св. Дух“ и ПИ №46.029, в м. „Хаджийското“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. След преглед на представената от възложителя информация/документация и въз основа на наличната в РИОСВ - Смолян, се установи следното:

•      За инвестиционно предложение „Ваканционно селище”, в ПИ №46.020, в м. „Св. Дух“ и ПИ №46.029, в м. „Хаджийското“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, през 2007 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-024-ПР/2007 г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 27.02.2007г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда;
•      Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) издаденото Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-024-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 27.02.2007г., губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение, което се установява с издадено от главния архитект на община Смолян разрешение за строеж.
•      По информация, представена от възложителя, за имота, в чийто граници е предвидена реализацията на предложението към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж от гл. архитект на община Смолян;
•      В тази връзка, РИОСВ - Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-024-ПР/2007г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.
Предвид гореизложените фактически обстоятелства, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Ваканционно селище”, в ПИ №46.020, в м. „Св. Дух“ и ПИ №46.029, в м. „Хаджийското“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян с обща площ 3672кв.м. Съгласно одобрен ПУП-ПРЗ, се обособява УПИ I – Ваканционно селище, оформен в зона Ок, със следните градоустройствени показатели: височина на застрояването – до 12 м (4ет.), плътност на застрояването 30%, Кинт – 1.2 и озеленяване – 50%. Застрояването със сгради за отдих ще се извършва поетапно. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод. Отпадъчните води, формирани от дейността на предложението ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Електрозахранването ще се извърши от съществуващ трафопост, отстоящ на около 1 км от имотите. Транспортният достъп до базата ще се осъществява по съществуващ асфалтиран път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-393-(1)/13.05.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да се спазват изискванията на Наредба №4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите, и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се уреждат реда и условията за съгласуване от ВиК оператора на инвестиционния проект, присъединяване към ВиК мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежата;
·Предвидената яма/ями за битово-фекални отпадъчни води да бъде задължително изгребна, водоплътна, с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е:
-BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.)., отстояща на около 0,35 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39309

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Момчиловци, БДИБР-Пловдив и Възложителят)