Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-010 ОТ 27.04.2022Г.

27.04.2022

 Уведомление с вх.№ КПД-11-270/19.04.2022г. за инвестиционно предложение: „Почистване на дървесна и храстова растителност в ПИ №43219.2.416, ПИ №43219.2.435, ПИ №43219.2.436, в м. „Грозова ливада“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), както и въз основа на извършена проверка на място с КП № ГГ-07/26.04.2022г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е почистване на ПИ № 43219.2.416, ПИ №43219.2.435, ПИ №43219.2.436, в м. „Грозова ливада“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян от наличната дървесно-храстова растителност, с цел използване на земеделската земя по предназначение. Имотите са собственост на възложителя и съобразно представен картен материал представляват земеделска територия, с НТП – пасище, ливада.
След извършена справка в Кадастрално административна информационна система (КАИС) и Единна информационна система „Натура 2000“, както и след извършена проверка на място, за което е съставен Констативен протокол № ГГ-07/26.04.2022г. се установи, че територия, находяща се в м. „Грозова ливада“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян, с площ от около 6000 кв.м е заета с дървесна растителност, която съобразно изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за горите е придобила характер на гора. Поземлен имот с идентификатор 43219.2.416, с НТП - пасище попада изцяло в границите на тази територия, а поземлени имоти с идентификатори: 43219.2.435 и 43219.2.436, с НТП – ливади, попадат частично, като останалата им част е заета с тревна растителност. Общата площ на трите имота възлиза на 2726 кв.м, като около 2000 кв. м от площта е заета с дървесна растителност, за която може да се определи че притежава характеристиките на гора. По тази причина, имотите не могат да се използват по предназначение като земеделска земя.
За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, поради наличие на съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земятаот Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,2 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39289
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Левочево, БДИБР-Пловдив и Възложителят)