Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-009 ОТ 14.04.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №036/23.12.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

14.04.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-660-(2)/21.12.2021г., писмо на БДИБР-Пловдив с изх. №ПУ-01-1292-(4)/14.02.2022г., писмо с допълнителна информация с вх.№ № КПД-11-660-(13)/22.03.2022г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх. №ПУ-01-1292-(7)/12.04.2022г. за „Изграждане на цех за пелети и база за селекция и семепроизводство на всякакъв вид култури, според сезона и нуждите на пазара“, в ПИ с идентификатор №87223.61.270 и УПИ С К №226, кв.7, с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на цех за пелети и база за селекция и семепроизводство на всякакъв вид култури, според сезона и нуждите на пазара, в поземлен имот с идентификатор № 87223.61.270 И УПИ С К. № 226, кв. 7, с. Ягодина, общ. Борино. В УПИ № 87223.61.270 И УПИ С К. № 226 се урегулират три нови поземлени имота, както следва:
·УПИ IV226,61.270 - за производство, складове, търговия и офиси с площ от 4 822 кв.м;
В това УПИ ще се реализира база за производство - селекция и семепроизводство на всякакъв вид култури, според сезона и нуждите на пазара, както и складове, търговска и офисна площ. Не се предвижда ново строителство, а само текущи ремонтни дейности за обособяването на необходимите помещение за дейността. Ще се отглеждат култури по хидропонна технология при различен добив. Добив на продукция от 1 кв.м култивационна площ ще зависи от вида култура. Чрез предвиденото изграждане на система за капково напояване ще се увеличи контролираната среда за отглеждане на съответните култури. Технологията за напояване е съобразена със сградните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, което дава възможност за равномерно подаване и на разтворими биоторове. Необходимите водни количества за поливни нужди ще се осигурят от резервоари, които ще се разположат в границите на имота и ще се пълнят посредством водоноски - при нужда или от централния водопровод). Честотата на зареждане на цистерните с вода ще бъде в зависимост от сезона 1.0 - 2.5 л./кв.м. Водоснабдяването на сградата за битови нужди ще е осигурено посредством водопроводната мрежа на населеното място. Водоснабдяването за питейни нужди на работещите ще се осигурява посредством доставката на минерална вода или от съществуващият водопровод. Формираните отпадъчни води ще се заустват в канализационната система на село Ягодина. Нужните количества вода за напояване ще се осигуряват, посредством събиране на дъждовна вода, която ще се съхранява в резервоари. Заетата площ за отглеждане ще е 450 кв.м. Необходимостта от вода ще е 675 л/денонощие или 81 куб.м за година. За съхранение на био препаратите за растителна защита, както и био минералните торовете се предвижда склад с ограничен достъп. Негодните за употреба препарати ще се съхраняват в предвидени за целта контейнери в помещение за съхранение на отпадъци.
Необходимата електроенергия за осветление, отопление на обслужващата сграда и работа на капковата напояване ще се осигури, съгласно сключен договор с електроразпределителната мрежа в района. Отоплението в оранжериите ще бъде осигурено от кварцови лампи. Производствената база ще бъде оборудвана със следните системи:- хидропонна система с агроперлит в контейнери: водна система - капково поливна; дренажна система - идроканали на земята - водата, която отпада при поливането ще се дренира в система от дреноканали, ще се обеззаразява чрез ултравиолетова светлина и ще се връща отново в процеса на поливане; дозатор за дозиране на втечнен СО2; система за рециркулация на микроклимата, комбиниран с МТО станция; конструкция за привързване на растенията; допълнително оборудване: фолио за изолиране на почвата, пръскачки и др.
·УПИ V226 - за производство и складове с площ от 1 608 кв.м;
- В УПИ V226се предвижда да се обособи цех за производство на пелети. Като суровини за производството ще се използват дървесни стърготини (остатъчен материал), храсти, клони, дървесна кора. Капацитета на инсталацията ще бъде 1 т/ч. Ще се извършват следните технологични процеси: 1. Подаване на суровината посредством бункер и транспортна лента /или редлер/, до раздробяващата машина. 2. Раздробяване - За раздробяването ще се използва чукова дробилка. 3. Изсушаване – в сушилнята суровината ще се изсушава до влажност под 12 %. 4. Пресоване; 5. Охлаждане; 6. Пресяване; 7. Пакетиране.
·УПИ VI - за озеленяване с площ от 231 кв.м.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква в) - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т.11 буква „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ ПУ-01-1292-(7)/12.04.2022г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба №18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури;
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016г.;
- Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
·BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони: BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи Западни”, съгласно горецитираните заповеди за обявяваното им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38080
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и Възложителите)