Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-008 ОТ 30.03.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №001/12.01.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

30.03.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-14/10.01.2022г. и писмо на БД ЗБР-Благоевград с изх.№ П-01-11(4)/28.03.2022г. за „Седем броя къщи за гости и уелнес център с ресторант“ в ПИ с идентификатори №23025.45.406 и 23025.45.388, м. „Чинлий“ в землището на гр. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.      По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на седем броя двуетажни къщи за гости и уелнес център с ресторант“, в ПИ с идентификатори: №23025.45.406 и 23025.45.388, м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, обл. Смолян, с обща площ 6,199 дка. Всяка от къщите ще е със застроена площ 100 кв.м и капацитет за настаняване на 8 човека. Капацитетът на къщите за гости ще бъде за 8 гости на къща, разположени в 4 стаи, обслужващи помещения и тоалетни възли към тях. Освен къщите в границите на разглежданата територия, ще се изгради една обслужваща сграда с предназначение за уелнес с капацитет за 10 гости и ресторант със застроена площ около 500 кв.м, на два етажа и капацитет за обслужване на около 150 души. Транспортният достъп ще се осъществи посредством връзка със съществуващата инфраструктура - реализирана улица „Панорамен път“. Електрозахранването ще се осъществи от касета на „ЕВН-България“ ЕАД, разположена в м. Чинлий. Водоснабдяването за питейно-битови нужди се предвижда да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа. Представено е становище от ВиК оператора, стопанисващ водопроводната мрежа на населеното място за осъществяване на тази възможност. Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта, ще се заустват в изгребни ями, съгласно предварителен договор за обслужване, сключен с „ВиК“ ЕООД - гр.Смолян. Минимум 60% или 4494 кв.м. от площта на имотите ще бъдат озеленени.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № изх.№ П-01-11(4)/28.03.2022г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), при спазване на посочените в писмото забрани и ограничения.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
• BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
• BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”, съгласно горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38209
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и Възложителите)