Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-007 ОТ 25.03.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №004/07.03.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

25.03.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-139/02.03.2022г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх. № №ПУ-01-202-(1)/24.03.2022 г.: „Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване –трафопост“ в УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности, кв.11, централна част, гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна търговска сграда, състояща се от седем броя търговски обекти – магазини, разположена в УПИ XXXVIII - "За търговски и обслужващи дейности", кв.11, Централна част, гр. Смолян. Имотът попада в централна устройствена зона, означена като „Ц“. Проектната сграда е едноетажна, с максимална височина 7,81м от средната кота на прилежащия терен и застроена площ от 6675,96м2. Обемът на сградата е функционално разделен на 7 магазина със самостоятелни входове за клиенти от югозапад. Магазините са разделени на две основни функционални зони: търговска и обслужваща зона. Търговските зони заемат основната част от магазините. Достъпни са за клиенти от главния вход на всеки магазин и са в пряка връзка с останалите зони. Обслужващите зони се състоят от необходимите помещения за персонал към всеки магазин /помощно помещение, съблекалня, стая за почивка, санитарен възел, помещение за управител и други/. Основният достъп към имота е предвиден от югозапад. В действащия ПУП е предвидено изграждане на нова улица по югозападната имотна граница по протежение на река Черна. Автомобилен достъп за леки и лекотоварни автомобили за клиенти е осигурен към неземен паркинг в югозападната част на имота. Електрическото захранване на проектната сградата е от БКТП. Предвижда се изграждането на дизелов генератор за аварийни нужди.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-202-(1)/24.03.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се сключи договор с местния ВиК оператор за питейно-битово водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 1.94 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38707

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителите