Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-006 ОТ 15.03.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №003/17.02.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.03.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-753/23.12.2021г. и допълнение с вх.№ КПД-11-753-(2)/15.02.2022г. за „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, общ. Смолян. Въз основа на представената от възложителя информация/документация и след преглед на наличната в РИОСВ - Смолян, се установи следното:

•      За инвестиционно предложение „База за отдих“, находящо се в горецитирания имот, през 2015 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-003-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 04.03.2015г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда;
•      Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) издаденото Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-003-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 04.03.2015г., губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение, което се установява с издадено от главния архитект на община Смолян разрешение за строеж.
•      По информация представена от възложителя, за имота, в чийто граници е предвидена реализацията на предложението към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж от гл. архитект на община Смолян;
•      В тази връзка, РИОСВ - Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-003-ПР/2015г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.
Предвид гореизложените фактически обстоятелства, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.        По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, общ. Смолян с обща площ 5615 кв.м. Според представената информация предложението предвижда изграждане на около 15 бр. къщи от лека конструкция с точкови фундаменти, с общ капацитет за настаняване на около 50 човека. Питейно-битово водоснабдяване може да се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, преминаващ в близост до имота. За отпадъчните води съществува възможност за заустване чрез РШ в съществуващ канал от бетонови тръби, преминаващ по пътя покрай имота. Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа на КК „Пампорово“. Отоплението е предвидено да се извършва чрез електроенергия и фото-соларни елементи. Транспортния достъп ще се осъществи от път, граничещ от североизток с имота.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-142-(1)/14.03.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се сключи договор с местния ВиК оператор за питейно-битово водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води.
II.   По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,7 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38530
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стойките, БДИБР-Пловдив и Възложителите)