Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

►СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-005 ОТ 11.03.2022Г.

11.03.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-151/10.03.2022г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 МW, в ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 по плана на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 МW, както следва:
·Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ XXVIII - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.1000с площ 16,834 дка), кв.9 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 1,7 МW. Фотоволтаичната централа ще се включва общо 3 120 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата инсталирана DC мощност на централата ще е 1700400 Wp, а очакваната AC мощност ще е 1610000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 9 броя инвертори, в т.ч. седем броя трифазни, с мощност 215 Kw и два броя трифазни, с мощност 105 kW.
·Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ VI-115 - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.115с площ 4,408 дка), кв.2 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 0,5 МW. Централата ще включва общо 960 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата инсталирана DC мощност на обекта е 523 200 Wp. Очакваната AC мощност, произведена от обекта е 475 000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 4 броя инвертори, в т.ч. два броя трифазни с мощност 185 kW и два броя трифазни с мощност 105 kW.
Соларните панели ще бъдат монтирани върху свободния терен в рамките на ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 и при необходимост върху покривното пространство на съществуващите в имотите сгради. Присъединяването на имотите към електрическата мрежа ще се извърши, съгласно приложени становища на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Всички предстоящи изкопни работи ще бъдат на максимална дълбочина от около 1 – 1,5 м. Не се предвижда изграждане на нови водопроводни или канализационни отклонения.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:

Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,06 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38792
(Съобщението е изпратено на Община Девин, и Възложителят)