Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-004 ОТ 07.03.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/01.02.2022г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

07.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-45/31.01.2022г. и писмо на БДЗБР – Благоевград с вх. № КПД-11-45-(7)/04.03.2022г. за „Работилница за преработка на млечни продукти”, находяща се в УПИ VІІ, имот № 239, кв.10, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение представлява работилница за преработка на млечни продукти, в УПИ VІІ, имот № 239, кв.10, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Имотът е собственост на възложителя, с площ 340 кв. м., от които застроена площ 80 кв.м. За целта ще се извърши промяна предназначението на партерен етаж от жилищна сграда от „Етаж за обществено обслужване и работилница” в „Работилница за преработка на млечни продукти”.
В работилницата ще се преработват до 500 литра сурово краве мляко на ден, закупувано от земеделски производители. Технологичният процес се характеризира с машинно и ръчно обслужване на инсталацията и включва следните етапи: приемане и окачествяване на суровото мляко; разтоварване и съхраняване на суровото мляко; топлинна обработка на суровото мляко и производство на сирене, кашкавал, прясно сирене; съхранение и експедиция на готовата продукция. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, тъй като имотът е водоснабден от ВиК мрежата. Формираните производствени отпадъчни води, след преминаването им през мазниноуловител, ще се включат в канализационната мрежа на населеното място.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-26-(3)/04.03.2022г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на определени условия и забрани, посочени в писмото.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,89 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38382
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Кочан, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)