Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Вилно селище”, находящо се в ПИ №23025.160.410, м. „Новото“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян

07.03.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение: „Вилно селище”, находящо се в ПИ №23025.160.410, м. „Новото“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38710.