Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване –трафопост“ в УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности, кв.11, централна част, ПИ№ 67653.934.1392, гр. Смолян, обл. Смолян.

07.03.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение: „Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване –трафопост“ в УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности, кв.11, централна част, ПИ№ 67653.934.1392, гр. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38707.