Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-003 ОТ 23.02.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №029/31.08.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

23.02.2022

Уведомление с вх. № КПД-11-487/27.08.2021г. за инвестиционно предложение: и писмо на БДИБР - Пловдив с изх.№ ПУ-01-858-(6)/22.02.2022г. за „Бензиностанция с автомивка“ в УПИ I, 79, 80, кв.35 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.      По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Бензиностанция с автомивка“ в УПИ I, 79, 80, кв.35 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян с обща площ 2837 кв.м. Имотът, се намира на главен път II-86 Смолян - Пловдив. Съществуващата едноетажна постройка в имота, се предвижда да бъде премахната и на нейно място ще се изгради нова едноетажна сграда за: бензиностанция с всички прилежащи към нея технически и обслужващи съоръжения, автомивка със застроена площ 71,71 кв. м., обслужваща сградата със застроена площ 180 кв. м.; покрит навес със застроена площ 226,90 кв. м. Общата застроена площ на обекта ще е 478, 61 кв.м. Сградата и съоръженията към нея ще са разположени надлъжно на имота, като ситуирането им, както и входа и изхода на обекта са съобразени с одобрената комуникационно-транспортна схема. Към обекта се включват следните подобекти:
·Бензиностанция, в която ще са разположени:
1 бр. Резервоар двойностенен за ЛЗТ с обем – 50 куб. м., разделен н две секции:
-Секция „Бензин“ – 10 куб.м. – подземен;
- Секция „Дизел“ – 40 куб. м.- подземен;
1 бр. колонка, електронна, многопродуктова за MDP за бензин А 95 и дизел;
1 бр. вливни устройства за две горива;
Технологични тръбопроводи;
·Газстанция в която ще са разположени:
1 бр. Резервоар за пропан-бутан с обем – 10 куб. м. – подземен;
1 бр. Помпен агрегат тип „SIHI“ 3106/7;
1 бр. Комбинирана колонка, електронна, многопродуктова за MDP за бензин А 95 и дизел – LPG /за течна и газова фаза/;
Технологични тръбопроводи за течна и газови фази;
·   Автомивка;
·   Обслужваща сграда;
Колонките ще са разположени под метален навес, като е осигурен покрит достъп до обслужващата сграда. В обслужващата сграда ще се обособят: каса; заведение за бързо обслужване, търговска част, санитарни възли, административна част и складови помещения, с общ капацитет до 30 човека, в т.ч.: - до 5 човека – персонал; - до 25 човека – посетители. Автомивката ще бъде с две клетки, на самообслужване. Ще се обособят и необходимия брой места за паркиране - общо 11 бр., в т.ч. 1 бр. за хора с намалена подвижност.
Съгласно приложено становище от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян с изх. № ПТО-386/20.05.2021г., обектът е водоснабден от съществуващ уличен водопровод и допълнително водно количество не е необходимо. На водопроводното отклонение има монтиран водомер и открита партида под номер № 2070021. В същото становище на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян е описано, че отпадъчните води са заустени в съществуващата улична канализация на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Съобразно представена от възложителя допълнителна информация: в техническият проект, част „ВиК“ е предвидено автомивката да се захранва от две цистерни по 5 куб. м., които ще се пълнят с водоноска, с вода за непитейни нужди. Водовземането ще се осъществи от река Чепеларска, по индивидуален проект посредством потопяема помпа от изградена брегова шахта. Географските координати на точката на водовземане са: N 41.875929, Е 24.695051, с надморска височина 728 м. Достъпът до р. Чепеларска ще се осъществява по съществуващ път, източно отклонение на главен път Пловдив-Смолян. Присъединяването на обекта към електроразпределителната ще бъде изпълнено, съгласно становище №4458315/22.04.2021г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Чепеларе.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „г“ – съоръжения за подземно складиране на горими газовена Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-858-(6)/22.02.2022 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да не се ползва вода за измиване на автомобилите с питейно –битови качества от ВиК системата.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36993

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Хвойна и Възложителят)