Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Работилница за преработка на млечни продукти”, находяща се в УПИ VІІ, имот № 239, кв.10, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград

01.02.2022

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-45/31.01.2022г. за инвестиционно предложение: „Работилница за преработка на млечни продукти”, находяща се в УПИ VІІ, имот № 239, кв.10, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38382 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Сатовча и Кметство Кочан, следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян