Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-002 ОТ 21.01.2022Г.

21.01.2022

 Уведомление с вх. № КПД-11-31/20.01.2022г. за инвестиционно предложение: „Фотоволтаичен парк за производство на електроенергия, в ПИ № 67653.39.16, м. „Лъгът“, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е монтаж на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия, в ПИ № 67653.39.16, м. „Лъгът“, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 2092 кв.м. Инвестиционното предложение е ново и се предвижда да се осъществи в земеделска територия, собственост на възложителя, с НТП – пасище. Фотоволтаичната инсталация за производство на електроенергия ще се състои се от фотоволтаични панели с мощност от до 300 kW/р, тип CNBM Solar polycrystalline Series III-260 W-размер 1.05м/2.10 м; съединителна кутия –FSK-16A; проводник H07RN- 2 x 4 мм2 и проводник H07RV- 4 мм2; инвертори –Steca Grid 10000 3ph; кабели СВТ-2/18; кабели ГТР-4/2/16; кабели ПВА-4/2/22. Предвижда се монтаж на готови фотоволтаични елементи върху сглобяема метална конструкция. Модулите ще се монтират върху леки алуминиеви конструкции, могат да се вадят и преместват. За предложението не е необходимо водоснабдяване. Необходимите количества вода за питейни нужди ще се осигурява с доставка на бутилирана вода. До терена има осигурен транспортен достъп.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38286
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, и Възложителят)