Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Китница“ в землище на с.Чернигово, с.Дедино, с.Търна, с.Боровица, с.Китница, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали

12.01.2022

 О Б Я В А

за
Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2022 год. от 11.01.2022г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян
 
На основание чл.99, ал.6, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 11.01.2022г. на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ–01-01/2022 год. от 11.01.2022г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Китница“ в землище на с.Чернигово, с.Дедино, с.Търна, с.Боровица, с.Китница, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали с възложител: „Горубсо-Кърджали“ АД.
Обявата за постановеното решение е публикувана във вестник "24 часа", бр. 9 от сряда 12 януари 2022г. на стр.34 (карето отдолу в ляво).
 
На основание чл.99, ал.7 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:
http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация на 11.01.2022г.
 
12.01.2022г.
гр. Смолян
 
Копие на аудио записа от заседанието на РЕЕС-Смолян при РИОСВ-Смолян на 07.01.2022г. може да се намери на следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=4ad31cd120