Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2022-001 ОТ 05.01.2022, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №017/31.03.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

06.01.2022

Уведомление с вх. № КПД-11-173/29.03.2021г. и писмо на БД ЗБР-Благоевград с изх.№П-01-105-(20)/05.01.2022г. за инвестиционно предложение: „Цех за месопреработка“ в УПИ I-1237, кв.35 по плана на с. Слащен, общ. Сатовча, обл.Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на „Цех за месопреработка” в УПИ 1-1237, кв. 35 с обща площ 919 кв.м по плана на с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград. Сградата ще бъде двуетажна със застроена площ 650 м2 и разгъната застроена площ - 1350 м2. Цехът ще бъде с капацитет за преработка на около 5 т./ден месо (охладено, трупно и замразено обезкостено месо), което ще се доставя само от фирми и кланици, които имат разрешение от БАБХ. Ще се произвеждат - месни разфасовки, охладени и замразени; месни заготовки, охладени и замразени; малотрайни колбаси; варено-пушени деликатеси; трайни колбаси - варено-пушени и сурово-сушени. За топлинната обработка на колбасите ще се ползва електрическа пароварилна пушна кабина или ел. казан. Готовата продукция ще се опакова в опаковки за еднократна употреба и ще се съхранява в хладилни камери, а транспортния амбалаж ще бъде в оборотни PVC каси и кашони. Предприятието ще се обслужва от 20 работника. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е с осигурен транспортен достъп от север-юг. Хладилният агент в хладилните камери и климатизираните помещения ще бъде фреон R449а. Отоплението и охлаждането на сградата ще се извърши с климатици. Електрозахранването ще се изпълни по договор с ЧЕЗ, след проучване и съгласуване. Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осъществи чрез присъединяване към водопроводната мрежа на населеното място. За удостоверяване на тази възможност е представено становище изх.№ ТО-02-1117/29.09.2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, от което е видно, че съществува сградно водопроводно отклонение за УПИ 1-1237, кв. 35 по плана на с. Слащен, община Сатовча с монтиран водомерно-арматурен възел във водомерна шахта. Според представената от възложителя информация битовите отпадъчни води, формирани от обекта, ще бъдат включени в канализационната мрежа на с. Слащен, която е собственост на Община Сатовча. Образуваните от дейността на обекта производствени отпадъчни води в размер на 5,5 м3/ден (от измиването на пода и на оборудването на цеха), се предвижда след пречистване от мазниноуловител да се отвеждат в канализационната мрежа на с. Слащен. Представено е удостоверение с изх. №АБУ-382/03.11.2021 г. от Общинска администрация-Сатовча, с което се удостоверява, че пред УПИ 1-1237 от кв.35, с. Слащен в тротоарното пространство е прокарана канализация Ø200, собственост на община Сатовча, в която могат да се заустят директно битовите отпадъчни води, а производствените отпадъчни води могат се заустят след пречистване.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №П-01-105-(20)/05.01.2022 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРИ) на ЗБР (2016-2021), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.
II.                    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.51/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35580
 

(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Слащен, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)