Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-038 ОТ 21.12.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №035/28.10.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

21.12.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-628/27.10.2021г., писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-1101-(1)/09.11.2021г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-628-(6)/06.12.2021г. и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-1101-(4)/16.12.2021г. за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк в кв. Райково“ в ПИ 67653.4.386 и 67653.4.375, землище на гр.Смолян, обл. Смолян.

За инвестиционно предложение „Гробищен парк“, находящо се в ПИ № 67653.4.375 в м.”Тиболци” и ПИ № 67653.4.386, в м. „Падала”, в землището на гр. Смолян, обл. Смолянска, с обща площ от 6181 м2, през 2009 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-030-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 11.06.2009г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) издаденото Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-030-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 11.06.2009г., губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение.
В тази връзка и издаденото от РИОСВ - Смолян Решение № СМ-030-ПР/2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие.
Предвид гореизложените фактически обстоятелства, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда разширение на гробищен парк в кв. Райково в посока запад в ПИ с идентификатори 67653.4.386 и 67653.4.375. Съгласно одобрен със Заповед №62 от 15.06.2010г. ПУП-ПРЗ, се урегулират ПИ с идентификатори 67653.4.386 и 67653.4.375, с образуване на нов УПИ ХIII-375,386 за разширение на гробищен парк в кв.79 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Площта на съществуващото гробище е 10964 кв.м, а предвиденото разширение е 6181 кв.м. Проектното решение предвижда вертикалното планиране на терена и осигуряване погребването и пренасянето на покойници, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. Целта е да се понижат напречния и надлъжен наклон на съществуващия терен за нормалното извършване на погребенията и оформяне на околния терен впоследствие. За нормалното придвижване в района на гробищния парк се предвижда изпълнението на алея пътен подход, както и изпълнение на алеи около гробните места, за осигуряване на нормален достъп при изпълнение на ритуалите. Алеите около полетата с гробните места следва да се изпълнят от бетонови плочи на основа от вароциментов разтвор - 3 см и пясък - 10 см. 3а достъпа до полетата с гробните места ще се изгради стълбище. Стъпалата на стълбището, както и стълбищните площадки ще се изпълнят от бетон В30 на основа от трошен камък. Гробните места са с размери 2,00 м на 1,00 м. Разстоянието между гробните места е 1,00 м по дългата им страна и 0,50 м по късата им страна. Предвижда се гробищният парк да бъде с ограда от оградна мрежа на бетонови колове с височина 2,00 м. Ще се изградят 5 бр. подпорни стени и стълби, които включват кофражни, армировъчни и бетонови работи. За оформяне на полетата на вертикалната планировка ще се извършат определен обем изкопи и насипи. При достигане на проектните нива, следва да се осигури минимум 1,50 м пласт изпълнен от земни почви. Това е необходимо за да се осигури нормалното изкопаване гробните места във времето. Ако при изпълнението на обекта се появят геоложки изненади (поява на скални почви на по - малка дълбочина), следва да се изкопаят на необходимата дълбочина за достигане на дълбочина от 1,50 м и след това да се засипят до проектно ниво със земни почви. Предвижда се скалните почви да се товарят и превозят на депо. Изкопите в скална почва ще си изпълняват без използване на взривни материали с багер с хидравличен чук. При експлоатацията на обекта, ще се генерират битови, като същите се събират и третират със сметосъбирането на гр. Смолян.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“паркове със специално предназначение на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-1101-(4)/16.12.2021г., въз основа на изготвен за обекта хидрогеоложки доклад за оценка на риска от замърсяване на подземни води на съществуващи водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и преценка за спазване на здравните изисквания, приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37517
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян и БДИБР-Пловдив)