Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-036 ОТ 01.12.2021Г.

02.12.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-704/01.12.2021г. за: „База за отдих – курортно селище”, находящо се в ПИ № 12718.1.1202, м. „Курбанище“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян и ПИ №12718.1.1028, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян. Въз основа на представената от възложителя информация/документация и след преглед на наличната в РИОСВ - Смолян, се установи следното:

• За инвестиционно предложение „База за отдих“, находящо се в ПИ № 12718.1.1202, м. „Курбанище“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян (стар идентификатор 007005), ПИ № 12718.1.1028, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян (стар идентификатор №002109), ПИ №002409, м. „Сюндюковци“ , землище на с. Върбина, общ. Мадан и ПИ №001305, м. „Сюндюковци“, землище на с. Цирка, общ. Мадан през 2008 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-027-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 24.03.2008г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
• За територията, в чийто граници е предвидена реализацията на курортното селище има одобрен ПУП-ПРЗ, но към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж от гл. архитект на община Смолян и не е започнала реализацията на предложението.
• Съгласно представени скица на ПИ № 12718.1.1202, м. „Курбанище“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян и ПИ №12718.1.1028, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян, в чийто граници е предвидено застрояване на курортното селище, представляват горска територия, с НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ на двата имота 8152 кв.м. За имотите ще се проведе процедура за изключване на гори и земи от горски фонд.
•      Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) издаденото Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-027-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 24.03.2008г., губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение, което се установява с издадено от главния архитект на община Смолян разрешение за строеж.
В тази връзка, РИОСВ - Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-027-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.
Предвид гореизложените фактически обстоятелства, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на база за отдих – курортно селище, находящо се в ПИ № 12718.1.1202, м. „Курбанище“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян и ПИ №12718.1.1028, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян. Предложението е във взаимовръзка с изградена хижа „Цирка“ с РЗП 254.37 кв.м, находяща се в съседен на двата посочени по-горе имота - УПИ III (стар ПИ №002409, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан). По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение курортното селище ще се реализира върху площ от 8152 кв.м, като ще включва десет броя едноетажни къщи за гости с капацитет за настаняване на около 80 души, разположени както следва: в ПИ № 12718.1.1202 – осем броя къщи за гости; в ПИ № №12718.1.1028 – два броя къщи за гости и една сграда с предназначение за барбекю. В двата имота ще се обособят паркинги с общ капацитет около 20 паркоместа. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението граничи с главен път. Съгласно представено становище на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, обектът ще се водоснабди от съществуващ водопровод, посредством водопроводно отклонение с дължина 1100 м. За отвеждане на формираните от дейността на селището битови отпадъчни води се предвижда в двата имота да бъде изградена по една водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като ямите ще се почистват периодично от лицензиран оператор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ - „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II.    По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37888  
 
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР-Пловдив и възложителят)