Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-035 ОТ 30.11.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №032/19.10.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

30.11.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-596/14.10.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-1067-(1)/30.11.2021 г. за: „Ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 67653.1.64, м. „Караманджа“, гр. Смолян, обл. Смолян. Въз основа на представената от възложителя информация/документация и след преглед на наличната в РИОСВ - Смолян, се установи следното:

•      За инвестиционно предложение „Ваканционно селище“, находящо се в горецитирания имот, през 2007 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-029-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 08.03.2007г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
•      За инвестиционното предложение не е проведена процедура по реда на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
•      За имота, в чийто граници е предвидена реализацията на ваканционното селище има одобрен ПУП-ПРЗ, но към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж от гл. архитект на община Смолян.
•                      Съгласно представена скица № 15-1081098-05.10.2021г. на поземления имот, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Смолян, територията е урбанизирана с НТП - за друг вид застрояване, но предвид обстоятелството, че издаденото от ОДЗ - Смолян Решение за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди е загубило правното си действие на 25.05.2017г., съгласно изискванията на параграф 27, ал.3, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), територията не би следвало да се счита за урбанизирана.
Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) издаденото Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-029-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 08.03.2007г., губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение, което се установява с издадено от главния архитект на община Смолян разрешение за строеж.
В тази връзка, РИОСВ - Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-029-ПР/2007г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.
Предвид гореизложените фактически обстоятелства, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 67653.1.64, м. „Караманджа“, гр. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 5017 кв.м. Селището ще включва девет броя еднофамилни вилни сгради, с капацитет за настаняване на около 50 души. За нуждите на предложението ще се обособи паркинг с капацитет 10 паркоместа. В границите на имота ще се изгради детска площадка. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от граничещ асфалтов път. Водоснабдяването ще се осъществи посредством съществуващ водопровод. Формираните от дейността на селището битови отпадъчни води ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение, след което ще се заустват в съществуващия канализационен колектор „Райковски ливади“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ - „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-1067-(1)/30.11.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на посочените в писмото условия.
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37436
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и възложителят)