Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Мобилна мандра" в ПИ 80371.243.1555, в землището на гр.Чепеларе, обл. Смолян

22.10.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление вх. № КПД-11-38-(16)/21.10.2021г. за инвестиционно предложение: „Мобилна мандра" в ПИ 80371.243.1555, в землището на гр.Чепеларе, обл. Смолян., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37486 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе, следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.