Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните“ в ПИ 67653.564.3, м. „Теклен дол“, землище на гр.Смолян, обл. Смолян.

22.10.2021

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление вх. № КПД-11-606/21.10.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните“ в ПИ 67653.564.3, м. „Теклен дол“, землище на гр.Смолян, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37483 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян, следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян