Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-030 ОТ 20.08.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 025/09.06.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

20.08.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-301/08.06.2021г., внесена допълнителна информация с вх.№ КПД-11-301-(6)/15.07.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-593-(4)/18.08.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на мобилна мандра“ в ПИ 002103, м. „Канарата“, с. Сливка, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда поставяне на модулна мандра в ПИ 002103, м. „Канарата“, с. Сливка, общ. Баните, обл. Смолян. В мандрата ще се преработва около 500 л/ден краве и козе мляко, доставяно от собствени ферми на възложителя, разположени в с. Сливка и с. Две тополи, община Баните, обл. Смолян. В мандрата ще се произвеждат млечни продукти - бяло саламурено сирене и кисело мляко. Съгласно представен предварителен договор, сключен между „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян и възложителя, захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи чрез водопроводно отклонение с дължина 300 м, по проект част „ВиК“ от съществуващ уличен водопровод ф 90 мм - полиетиленови тръби. За охлаждане на млякото ще се използват еднократно около 120-150 литра вода, доставяна от водоизточник, съгласно Разрешително № 31590734/19.04.2013г. на БД ИБР – Пловдив за водовземане от подземни води и Решение № РР-3606/26.07.2019г. за продължаване срока на действието му. Отпадъчните води от мандрата, получени от измиване на съдовия пастьоризатор, ваната и пода ще са около 250 литра на ден, като след преминаването им през мазниноуловител, ще се събират в безоточна изгребна яма. В същата яма ще се отвеждат и формираните битови отпадъчни води (около 150 литра дневно). Ямата ще се почиства периодично от лицензиран оператор, съгласно сключен договор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ- с изх. № ПУ-01-593-(4)/18.08.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Предвидената водоплътна яма за формираните битово - отпадъчни води да бъде с подходящ капацитет, като се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
·Да се предвиди отделен водоплътен резервоар за отвеждане на отпадъчните води от измиване на съдове и работното помещение, който се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
·Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, без да е издадено за обекта разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59/16.07.2021г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36226

(Съобщението е изпратено на Община Баните, Кметство Сливка и възложителят)