Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-024 ОТ 25.06.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 022/19.05.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

25.06.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-265/18.05.2021г. и становище на БДИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-265-(4)/24.06.2021г. за инвестиционно предложение: „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река- Елидже" в гр. Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на вътрешна разпределителна мрежа за минерална вода на гр. Златоград, която ще се ползва за балнеолечение и водоснабдяване с гореща вода за битови нужди. Топлопреносната мрежа ще се захранва с минерална вода с определени качества и температура, от геотермална централа, разположена в северозападната част на гр. Златоград. До геотермалната централа, водата ще постъпва чрез довеждащ топлопровод от сондаж при геотермалното находище: „Ерма река – Елидже“. През град Златоград минават р. Малка и р. Голяма, които след вливането си образуват р. Върбица. Водопроводите за пренос на минерална вода ще се разположат по коритото на реките, като тръбите ще са окачени по съществуващите подпорни стени, върху техните шапки или в изкопи, зад тях. Изкопни работи ще се извършат само при липса на друга техническа възможност, без да се използва взрив.
Техническият проект ще предложи изграждане на трасетата за водоснабдителната мрежа за термо-минерална вода по поречието на реките „Върбица, „Голяма река“ и „Малка река", по брегоукрепителните стени, с определени разпределителни кранови шахти на определени 35 пункта - абонатни (разпределителни) станции. Предвижда се оразмеряване на системата за общо приблизително водно количество q=26 l/s. Трасетата ще са с приблизителна обща дължина L = 7 000 м, включвайки всички необходими съоръжения. Ще се използват предварително топлоизолирани тръби, подходящи за надземен монтаж, както и за пренос на минерална вода за конкретните условия за температура и химичен състав на водата.
Разпределителната мрежа ще се състои от два основни клона водопроводни отклонения от клоновете до абонатните станции и 35 бр. абонатни станции, а именно:
·     Клон 1 от разпределителната мрежа ще бъде с начало при съществуващата сградата на геотермалната централа. Първата част от трасето му ще минава окачено по дясната оградна стена на речната корекция на р. „Голяма река", до вливането на р. „Малка река". След тази точка, Клон 1 ще премине по съществуваща мостова конструкция в близост до сградата на Община Златоград и ще продължи по десния бряг на река „Върбица" до съществуващ мост при „Белотекс". Трасето ще пресече отново река „Върбица" по моста при „Белотекс" и до края си при паркинг до „Бултекс“ ЕООД ще премине окачено по левия бряг на река „Върбица".
·     Клон 2 започва от Клон 1 и ще бъде с начало при вливането на р. „Малка река“ в р. „Голяма река". Трасето му ще бъде окачено по оградните стени на речната корекция или по съществуващи мостови конструкции, при необходимост от преминаване към отсрещния бряг. От своето начало до първия мост на р. „Малка река", Клон 2 ще премине през закритата част от реката по лявата овалната стена. Трасето му ще пресече въздушно реката по моста след покритата река и ще продължи по дясната оградна стена на речната корекция до своя край при моста на ул. „Родопи".
Освен пресичането на реката от водопроводните клонове №1 и №2 в определени места ще се предвидят пресичания и на водопроводни отклонения, в зависимост от разположението на абонатните станции и по възможност на съществуващи мостови съоръжения, пасарелки или други подходящи.
Всички пресичания на реки ще бъдат проектирани така, че да не минават под най- ниските точки на мостовите конструкции. По този начин ще се елиминира риска от подприщване на речните корита при високи води, следствие на монтажа на водопровода.
Заустването на излишната топла минерална вола, която се явява технологична отпадъчна вода в процеса на отопление ще се извършва в река „Голяма река“. Излив на минерална вода в реката ще се осъществява единствено през отоплителния сезон и с дебит неусвоен от водоснабдителната мрежа за пренос на топла минерална вода. Периодът с възможност от изливане ще бъде в сезонния интервал от месец ноември до месец април, когато ще работи геотермалната отоплителна централа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „б“- „промишлени инсталации за пренос на газ, пара, топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-544-(1)/24.06.2021г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да не се допуска изтичането на води от системата във водните обекти, водещи до превишаване допустимото повишаване температурата на водоприемника с до 3°С в мястото на практически пълното смесване на заустените води с тези на водоприемника.
·Водовземането на минерална вода подлежи на разрешителен режим, според Закона за водите. Възможността за осигуряване на необходимото количество да се прецени в процедурата на издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находите на минерална вода „Ерма река“, участък „Минно селище Ерма река", с. Ерма река, общ. Златоград.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35946
(Съобщението е изпратено на Община Златоград, БДИБР-Пловдив и възложителят)