Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-023 ОТ 25.06.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 019/13.04.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

25.06.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-201/08.04.2021г. и становище на БДИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-201-(8)/23.06.2021г. за инвестиционно предложение: „Кравеферма“, в поземлен имот с номер 002064, местност „Драганица“, землище на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска сграда – кравеферма за оборно-пасищно отглеждане на 25 броя крави. Предложението ще се реализира в поземлен имот с номер 002064, местност „Драганица“, землище на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян. Водоснабдяването на фермата ще се осъществява от съществуващ водопровод на с. Хвойна. Формираната оборска тор ще се събира в торова яма, разположена в границите на имота. Съобразно писмо с изх.№ 94-00-1005-001/27.05.2021г. на община Чепеларе, при необходимост ще бъдат представени терени за загробване на умъртвени животни, одобрени от БДИБР Пловдив - в с. Зорница и в с. Павелско, общ. Чепеларе.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-457-(4)/23.06.2021г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Съоръжението за съхранение на оборската тор да бъде с водонепропускливо дъно и стени, изградено по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да се проверява редовно и при необходимост да се предприемат незабавни мерки.
·Предвиденото изграждане на септична яма е недопустимо! Ямата за битово-фекални отпадъчни води да бъде изгребна, водоплътна, с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води, различни от битово-фекални, съгласно чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.87, ал.1 от ЗУТ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35037  
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Хвойна, БДИБР-Пловдив и възложителят)