Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-022 ОТ 17.06.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №020/16.04.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

17.06.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-217/15.04.2021г., писмо на БД ИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-468-(4)/16.06.2021г. за инвестиционно предложение: "Разширение на гробищен парк" в ПИ с идентификатор 67653.200.20, м. „Узуновото“, землище на гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващ гробищен парк с площ 7199 м2, находящ се в ПИ №67653.200.19, м. „Узуновото“, землище на гр. Смолян, обл. Смолян. Предвиденото разширение обхваща поземлен имот с идентификатор 67653.200.20, м. „Узуновото“, землище на гр. Смолян с площ 7353 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – ливада. Общата площ на гробищния парк, след неговото разширяване ще бъде 14552 кв.м. По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение, водоснабдяването на обекта за цели, различни от питейно-битови нужди, може да се осигури от изградена в близост чешма от местен извор. Ще бъде поставена химическа тоалетна. Електрозахранване на гробищния парк не се предвижда. Обслужващата улица на гробищния парк е по границите на имот …200.12 и по част от имот …516.8.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“паркове със специално предназначение на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-486-(4)/16.06.2021г., въз основа на изготвен за обекта хидрогеоложки доклад за оценка на риска от замърсяване на подземни води на съществуващи водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и преценка за спазване на здравните изисквания, приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35739
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и възложителят)