Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на животновъден обект – кравеферма“ в ПИ 46286.12.6 и 46286,12.24, м. „Власова черква“, с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян

20.05.2021

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-269/19.05.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект – кравеферма“ в ПИ 46286.12.6 и 46286,12.24, м. „Власова черква“, с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35955 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Чепеларе и кметство Малево, следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.