Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-020 ОТ 16.04.2021Г.

16.04.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-181/31.03.2021г. г. и писмо с допълнителна информация с вх. № КПД-11-181-(2)/14.04.2021г. за: „Фотоволтаична инсталация, в ПИ №49014.10.166, м. Бърцето, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 300 kW в ПИ №49014.10.166, м. Бърцето, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. За нуждите на централата ще се монтират 70 бр. фотоволтаични модули в седем редици по десет с производствена мощност до 4 kW всеки и оборудван фургон с апаратура за управление и контрол. Модулите ще се монтират върху алуминиеви рамки, трайно свързани с терена посредством набиване на подпори. Не се предвижда полагане на бетонови или асфалтови смеси. Произведената ел. енергия ще се отвежда в съществуващо кабелно трасе 20 kV посредством мачтов трафопост, който ще се монтира на стълб от електропровода. Необходимите количества вода за питейни нужди ще се осигурява с доставка на диспенсър за питейна вода. До терена има осигурен транспортен достъп.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35732
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Момчиловци, БДИБР-Пловдив и възложителят)