Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-019 ОТ 09.04.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №010/17.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.04.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-90/15.02.2021г., писма на БДЗБР-Благоевград с изх. № П-01-59-(1)/02.03.2021г. и изх. № П-01-59-(4)/08.04.2021г. за инвестиционно предложение: "Три броя къщи за гости“ в ПИ 23025.57.75 и „12 броя къщи за гости и хотел“ в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54 и 23025.57.55, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян с възложител: „Гарант-99“ ЕООД, гр. Доспат. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три броя къщи за гости в ПИ 23025.57.75, за който се предвижда обособяване на УПИ 57.75 със застроена площ от 47 кв.м на два етажа всяка. Капацитета на къщите ще бъде за 20 гости, разположени в около 12 броя стаи и обслужващи помещения, рецепция, столова, тоалетни възли. В имоти №23025.57.43, 23025.57.53, 23025.57.54 и 23025.57.55 по КККР на гр. Доспат, м. „Каркъма“, за които ще се обособят УПИ 57.43, 57.53, 57.54 и 57.55 се предвижда реализиране на 12 броя къщи за гости със застроена площ от 47 кв.м на два етажа и хотел. Капацитета на къщите ще бъде за 80 гости, разположени в около 48 броя стаи и обслужващи помещения, рецепция, столова тоалетни възли. Хотелът ще бъде със застроена площ от 649 кв.м на два етажа, в който ще има 60 броя стаи за около 150 гости, както и ресторант с кухня, обслужващи помещения и тоалетни възли. Общата площ на имотите е 6780кв.м. Съгласно представено становище на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян, водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ водопровод Ø 90 мм за м. „Чинлий“, а отпадъчните води ще се заустват в съществуваща канализация от бетонови тръби Ø 350 мм, която е заустена в ПС-ДЗИ. Електрозахранването ще се реализира от касета на ЕВН-България АД разположена в м.Събора, а транспортния достъп до обекта ще се реализира от ул. „Рибарска“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № П-01-59-(4)/08.04.2021 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и следните условия:
·     Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;
·     В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.
 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: ВG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,05 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35230
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и възложителят)