Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-018 ОТ 06.04.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №013/19.03.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

06.04.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-147/17.03.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-363-(1)/02.04.2021г.за инвестиционно предложение: „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки”, в ПИ 44478.111.18 и ПИ44478.111.17 в землището на гр. Лъки, обл. Пловдив. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води на град Лъки. Площадката на пречиствателната станция е отредена в ПИ 44478.111.17, местност „Боровски мост“, землище на гр. Лъки. Водоснабдяването на площадката ще бъде осигурено от водопроводната мрежа на гр. Лъки. Трасето на довеждащия колектор ще бъде разположено изцяло в ската между асфалтов път клас III-861 „Лъки – Асеновград“ и коритото на р. Лъкинска, в ПИ 44478.111.18, общинска частна собственост. Трасето на новопроектирания колектор започва от Преливник № 1 до РШ1, разположена на около 6 м в площадката на бъдещата ПСОВ. В участък от т. 26 до т. 19, успоредно на съществуваща каменна стена, тръбата ще се монтира на открито върху премостваща стоманена конструкция с обща дължина L=73 м. Същата е разделена на четири участъка по 16 м и един от 9 м, окачени на колони и фундаменти. Между тях ще се монтира стоманена конструкция, върху която ще стъпят тръбите. Върху тръбите ще се монтирана защитна конструкция с оградна мрежа. Довеждащият канализационен колектор ще се изпълни от стъклопластови безнапорни тръби. По дължината на колектора ще се изградят следните съоръжения - ревизионни шахти, ревизионни отвори, подпорни стени, премостваща конструкция. Предвижда се изграждане на 4 армирани бетонови подпорни стени, с цел укрепване на тръбата, която ще се разположи зад стената и ще се засипе с дренажен слой. По стената ще се монтират барбакани.
За избора на ПСОВ се разглеждат два варианта, като окончателният избор ще се определи в етапа на работното проектиране. При първия вариант е разгледана модификация на вариант на биологично пречистване – с биобасейни, изпълнени като еднобасейнови биологични реактори – SBR. Вторият варианте конвенционален вариант на технологична схема за пречистване с „активна утайка”, при ниско натоварено биологично стъпало, работещо на режим на продължителна аерация.
Окончателните изходни оразмерителни параметри на отпадъчните води на вход пречиствателна станция са следните:
  • Еквивалентен брой жители - 3517 души;
  • Водоснабдителна норма -150 л/жит./ ден;
  • Отводнителна норма - 135 л/жит/ден;
  • Средно денонощно водно количество - 862 м3/ден;
  • Максимално часово водно количество - 76,9 м3/час;
  • Максимално часово водно количество по време на дъжд - 144 м3/час;
  • БПК5- 244 мг/л;
  • Неразтворени вещества - 296 мг/л;
  • Общ азот- 46 мг/л;
  • Общ фосфор - 7 мг/л;
Общият годишен обем на пречистените отпадъчни води ще възлезе на 174462,5 м3.
До пречиствателната станция е осигурена пътна връзка, позволяваща достъп на превозно средство за извозването на стабилизираните и обезводнени утайки, формирани в процеса на пречистването на отпадъчните води, отпадъците от решетката и обезводнения пясък от пясъкозадържателите. Осигурена е връзка с питейния водопровод на гр. Лъки. До площадката на ПСОВ е предвидено външно ел. захранване, което е включено в предвидения трафопост. Резервното ел. захранване на пречиствателната станция ще се осигури с дизелов агрегат.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-363-(1)/02.04.2021г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките при спазване на следните условия:
·         Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.
Във връзка с дейностите по изграждане на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ - изграждане на премостваща стоманена конструкция, изграждане на подпорни стени, пресичане на водостоци:
·     В случай, че дейностите попадат в хипотезите на чл. 58, ал. 1 от ЗВ е необходимо 30- дневно предварително писмено уведомяване на БД, със задължително представяне на справка за планираните дейности съгласно чл. 58, ал. 2, вр. с чл. 58, ал. 3 от ЗВ - местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността;
·     Всички останали случаи, при които се нарушава естественото състояние на дъното и бреговете на повърхностния воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗВ.
Във връзка с изграждане на ПСОВ:
·     Отпадъчните води от пречиствателната станция на населеното място следва да отговарят на изискванията на Приложение № 3, буква „Б“ от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
·     БД ИБР следва да бъде уведомена за датата на въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от вече съществуващия обект (чл. 46, ал. 1, т. 3 , буква ,,б“ от ЗВ).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35483

(Съобщението е изпратено на Община Лъки, БДИБР-Пловдив)