Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-017 ОТ 02.04.2021Г.

02.04.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-93/17.02.2021г., писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-251-(2)/10.03.2021г. и писмо с допълнителна информация с вх. № КПД-11-93-(4)/31.03.2021г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела и изграждане на водоем с обем 300 куб. м, в ПИ с идентификатор 14605.15.130, землище на с. Гела, общ. Смолян, както и довеждащ водопровод от каптажите за селото с обща дължина приблизително L=10,5 км., включваща и сградните водопроводни отклонения (СВО) до водомерна шахта. Село Гела се захранва към настоящия момент основно от 3 водоизточника с приблизително водно количество 0,5-0,7 л/с всеки до към 2-3 л/с всеки в зависимост от сезона. С проекта е предвидено:
- Полагане на нови тръби за водоснабдителната мрежа с диаметри от DN110 и DN90mm, изграждане на сградни водопроводни отклонения за всяко УПИ до регулационната линия на имота или до водомерната шахта;
- Поставяне на регулатори на налягане, спирателни кранове, надземни пожарни хидранти, шахти изпускатели и шахти въздушници. Изкопните работи ще се извършват в скален тип почви на дълбочина до 3,00м. и вертикално неплътно укрепване на изкопа в местата, където това е наложително. Не се предвижда използване на взрив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-251-(2)/10.03.2021г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021г. и постигане на целите на околната среда и мерките при спазване на следните условия:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. Съгласно представената с уведомлението информация, към момента с. Гела се захранва от три водоизточника. БД ИБР е издала разрешително за ползване на посоченият в т. 3 водоизточник. Необходимо е да се проведе процедура по разрешителен режим по чл. 50. ал. 7. т. 2 от ЗВ за водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на с. Гела, упоменати в уведомлението.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35611  
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Кметство Гела)